Konferencja Naukowa "Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka"

Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba
z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim serdecznie zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka" organizowanej we współpracy z Pracownią Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim, która odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 26 października 2016 roku.

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

#zobaczteż#

Zakres tematyczny konferencji obejmuje cztery obszary tematyczne:

I   Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

 • globalizacja usług finansowych,

 • korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości,

 • rola biegłego rewidenta,

 • kontrola a doradztwo w rewizji finansowej,

 • standardy rewizji finansowej.

II  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych i międzynarodowych

 • wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość  informacji o sytuacji majątkowo-finansowej,

 • kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości,

 • wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji,

 • wymagania wobec zawodu księgowego,

 • specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych,

 • koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce,

III Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

 • innowacyjność w sektorze usług finansowych,

 • nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.,

 • rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym,

 • bezpieczeństwo transakcji finansowych,

 • ryzyko na rynkach finansowych,

 • funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych,

IV Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

 • źródła finansowanie przedsiębiorstw,

 • problematyka wyceny przedsiębiorstw,

 • zarządzanie wartością przedsiębiorstw,

 • planowanie finansowe,

 • controlling,

 • narzędzia zarządzania finansami.

Informacje na temat wydarzenia oraz warunki udziału w konferencji dostępne są na stronie internetowej: http://www.konferencja-rif.pwsz.pl/

Kontakt:
Andrzej Kuciński
tel. 95 721 60 15
e-mail:  konferencja@pwsz.pl