Dochód netto i brutto, to pojęcia znane każdej osobie pracującej. Nie każdy jednak wie, czym dokładnie te pojęcia różnią się od siebie. Obliczenie dochodu netto – choć wydaje się proste – może sprawić pewnie trudności. Jak więc obliczyć jego wysokość i jakie elementy wziąć pod uwagę?

Czym jest dochód?

Dochód stanowi różnicę między przychodem a kosztami jego uzyskania. Jeśli więc przychody są wyższe niż koszty można mówić o dochodzie. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą może zdarzyć się, że koszty będą wyższe niż przychody. W takiej sytuacji jest to nie dochód, a strata.

Dochód brutto

Dochód brutto to wynagrodzenie całkowite. Jego wysokość znajduje się w umowie o pracę. Kwota ta stanowi sumę przed pomniejszeniem o podatki i składki.

Dochód netto

Dochód netto to wynagrodzenie całkowite, pomniejszone o zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Dochód netto to kwota, którą pracownik co miesiąc otrzymuje na konto od pracodawcy.

Dochód netto dla przedsiębiorcy

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą obliczają dochód netto odejmując od przychodów koszty ich uzyskania, a także zaliczkę na podatek dochodowy.

Dochód brutto – o co jest pomniejszany?

Od wysokości kwoty wynagrodzenia miesięcznego dla pracownika pomniejszana jest o składki na ubezpieczenia zdrowotne, społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Do nieobowiązkowych odliczeń należą z kolei składki na ubezpieczenia o charakterze dobrowolnym (grupowe, na życie, etc.), na organizacje pracownicze lub pożyczki z funduszy pożyczkowych. U osób prowadzących działalność gospodarczą od dochodu brutto należy odjąć podatek dochodowy.

Obliczanie dochodu netto 

Dla pracownika

Aby poznać wysokość dochodu netto należy oczywiście znać dokładną kwotę brutto, która zapisana jest w umowie o pracę. Następnie należy dokonać kilka obliczeń:

 • wysokość finansowanych przez pracownika składek społecznych: [wynagrodzenie brutto] x 13,71%,
 • wartość podstawy do obliczenia składki zdrowotnej: [wynagrodzenie brutto] – [składki społeczne],
 • wysokość składki zdrowotnej dla ZUS-u: [podstawa składki zdrowotnej] x 9%,
 • część składki zdrowotnej, którą należy odliczyć od podatku: [podstawa składki zdrowotnej] x 7,75%,
 • wysokość kosztu uzyskania przychodu w skali miesiąca – 250 zł (bądź 300 zł, jeżeli miejsce zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością, w której zlokalizowane jest miejsce pracy, a pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę),
 • wolna od podatku kwota miesięczna – 43,76 zł,
 • podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu do pełnej sumy): [wynagrodzenie brutto] – [składki na ubezpieczenie społeczne] – [koszt uzyskania przychodu],
 • wartość podatku: [(podstawa opodatkowania) x 17%] - (kwota wolna od podatku),
 • wysokość zaliczki na podatek dochodowy, wpłacanej do Urzędu Skarbowego (w zaokrągleniu do pełnej sumy: [wysokość podatku] – [część składki zdrowotnej, odliczanej od podatku].

Po obliczeniu wszystkich wskaźników oraz wykazaniu kosztów uzyskania przychodu w ujęciu miesięcznym należy obliczyć kwotę wynagrodzenia netto:

[dochód brutto] - [zaliczka na podatek dochodowy] - [składki społeczne] - [składka zdrowotna] = dochód netto

Opodatkowaniu nie podlega dochód, który w skali miesiąca nie przekracza 7127 zł brutto u pracowników poniżej 26. roku życia i obliczany jest następująco:

[dochód brutto] - [składki społeczne] - [składka zdrowotna] = dochód netto

Dla przedsiębiorcy

Dla prowadzących działalność gospodarczą obliczenia zależne są od kilku czynników. Należy:

 • wyznaczyć wysokość przychodu,
 • wyznaczyć koszty uzyskania przychodu,
 • obliczyć wysokości podatku,
 • od dochodu brutto odjąć kwotę podatku.

[(przychody) - (koszty)] - (podatek) = dochód netto

Jak rozliczać się z współmałżonkiem?

W przypadku rozliczania ze współmałżonkiem sytuacja wygląda nieco inaczej. Dochód netto obliczany jest poprzez zsumowanie wszystkich przychodów, a także składek oraz zaliczek na podatek. Obliczenia te pozwalają na ustalenie wspólnego dochodu netto.

Artykuł sponsorowany