Umowa jest głównym narzędziem wymiany dóbr i usług, stanowi podstawę funkcjonowania gospodarki kapitałowej. W obrocie gospodarczym funkcjonuje kilka rodzajów umów. Zarządzanie firmą oprócz znajomości kwestii finansowych i podatkowych wymaga także umiejętności tworzenia relacji z innymi podmiotami na rynku. Relacje te często mają sformalizowany charakter, czego przejawem są umowy. Te istniejące w obrocie gospodarczym zawierane są przynajmniej przez jednego przedsiębiorcę i związane są z prowadzoną przez niego działalnością. Z tym, że wywołuje ona konkretne skutki prawne, dlatego że strony uzgodniły w oświadczeniach woli zamiar ich wywołania. Umowy dzieli się na: - nazwane ( dokładnie uregulowane w przepisach prawa) i nienazwane(ich treść i nazwę ustalają strony posługując się swobodnie dokonanymi postanowieniami), oraz umowy mieszane ( zawierają w swojej treści elementy kilku umów), - odpłatne (wiążące się z uzyskaniem przez strony korzyści majątkowej) i nieodpłatne (mające na celu nieodpłatne przysporzenie na rzecz drugiej strony), - umowy konsensualne (dochodzące do skutku przez obustronne oświadczenia woli stron), i realne (wymagają dla swej ważności oprócz oświadczeń woli stron jeszcze dodatkowych czynności np. wydania rzeczy), - zobowiązujące ( jedna strona zwana wierzycielem może żądać od drugiej strony zwanej dłużnikiem określonego zachowania) i rozporządzające (polegające na rozporządzeniu swym prawem) Do najczęściej występujących w obrocie gospodarczym umów należą: -
 

Umowy - jakie są rodzaje ?

UMOWA SPONSORINGU - odpłatne świadczenie wykonywane przez sponsora (najczęściej będącego podmiotem gospodarczym) na rzecz innego podmiotu (sponsorowanego), w zamian za co ów sponsorowany zobowiązany jest do reklamowania, promocji sponsora lub jego towarów i usług, informowania o samym sponsoringu i sponsorze , -
 
FRANCZYZA- umowa pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą, której przedmiotem jest franczyza, będąca sumą odpowiednich praw i obowiązków.To przepływ towarów, usług, technologii i know-how do franczyzobiorcy. Ma charakter obustronnie zobowiązujący. Zaliczana jest do umów nienazwanych, -
 
UMOWA FACTORINGOWA - zawierana przez dostawcę produktów lub usług (faktorant) oraz nabywcę wierzytelności (faktor). To forma finansowania firm poprzez wykup wierzytelności. Faktor (bank lub firma faktoringowa) nabywa krótkoterminowe wierzytelności, faktorant natomiast otrzymuje z tego tytułu daną zapłatę. Umowa taka łączy w sobie dwa składniki: cesję wierzytelności oraz pożyczkę, którą spłaca nabywca wierzytelności w drodze cesji. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony , -
 
FORFAITING - forma operacji rozliczeniowej polegająca na skupie należności terminowych w postaci weksli, wykorzystywany przy operacjach zagranicznych. Jego przedmiotem mogą być nie tylko weksle, ale także inne wierzytelności handlowe, które mogą być wykupione przed terminem ich wymagalności. Strona, zwana forfaiterem, to instytucja finansowa, którą zazwyczaj jest bank, natomiast drugą stroną jest przedsiębiorca-eksporter, określany mianem forfaitystą, który sprzedaje produkty lub świadczy usługę na rzecz podmiotu zagranicznego, -
 
UMOWA SPRZEDAŻY - sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedającemu cenę. Przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy i prawa już istniejące jak i także przyszłe, -
 
UMOWA PORĘCZENIA - poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W interesie poręczyciela leży dokładne określenie przedmiotu poręczenia, -
 
UMOWA PRZYWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE - to zabezpieczenie spłaty zobowiązania, np. kredytu, raty, któremu towarzyszy umowne przeniesienie własności dłużnika na nabywcę , -
 
UMOWA LEASINGOWA - finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swojego biznesu, nabyć produkt od oznaczonego sprzedającego na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania lub do używania i pobierania pożytków przez okres oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej zapłacie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

  Katalog stron Skrobak.pl