Ciąża jest dla kobiety czasem szczególnym. Odnosi się to też sposobu odnoszenia się do przyszłej matki przez pracodawcę. Trzeba mieć na uwadze, że w tym wspaniałym dla niej okresie, podlega ona ochronie systematyzowanej Kodeksem Pracy. Prawodawca gwarantuje kobietom w odmiennym stanie stabilność w zatrudnieniu, za przyczyną ustawy, która jasno charakteryzuje obowiązki zatrudniającego w związku z ciężarną pracownicą. Kodeks pracy w art. 177 § 1 mówi jasno, że „pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży”. Przepis ten uzależniony jest również od tego, jaki typ umowy o pracę ma nasza zatrudniona. Jeśli pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na okres nieokreślony, to znajduje się w najbardziej komfortowej sytuacji, ponieważ zatrudniający nie ma możliwości jej zwolnić do momentu sfinalizowania urlopu macierzyńskiego, nie wspominając już o czasie wymówienia, którego okres jest określony w kodeksie. Są tylko dwa odstępstwa odbiegające od tej zasady: - zachodzą przyczyny usprawiedliwiające zerwanie umowy bez wymówienia z winy pracownicy (na podstawie artykułu 52 k.p.) oraz będąca przedstawicielem pracownicy, firmowa organizacja związkowa wyraziła zezwolenie na zerwanie umowy, - zerwanie przez pracodawcę umowy o prace za wymówieniem w czasie ciąży albo urlopu macierzyńskiego może wystąpić wyłącznie w razie deklaracji o upadłości albo zamknięcia zakładu pracy, Zasada ta nie tyczy się pracownic przyjętych na czas próbny nie przewyższający 1 miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na czas wykonania określonej pracy lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po minięciu trzeciego miesiąca ciąży, wydłuża się do dnia porodu. Czyli na przykład zatrudniona jest w 5 m-cu ciąży a umowa wygasa jej za 2 tygodnie to automatycznie przedłuża się ona do dnia porodu. Szczególne obowiązki zatrudniającego wobec ciężarnej zatrudnionej: - Pracownicy w ciąży nie można zatrudniać w nadgodzinach ni też w trybie nocnym, - Pracownicy w ciąży nie można bez jej zgody odprawiać poza stałe miejsce pracy (art. 178 k.p.), Polskie prawo określa prace zakazane zatrudnionej w ciąży lub karmiącej dziecko. Czyli jeżeli jest ona przyjęta do pracy przy takiej pracy lub jeżeli przedstawi zaświadczenie lekarskie potwierdzające przeszkody do wykonywania obecnej pracy, wówczas zatrudniający jest zobowiązany dokonać zmiany jej pracy, a jeżeli nie jest to możliwe, zwolnić ją na niezbędny czas z obowiązku wykonywania pracy. Przeniesienie zatrudnionej w ciąży nie może zmienić jej dotychczasowego wynagrodzenia – jeżeli wynagrodzenie za pracę na nowym miejscu pracy jest mniejsze od dotychczasowego, to zatrudnionej przypada suplement wyrównawczy (adekwatny różnicy między dotychczasowym wynagrodzeniem, a wynagrodzeniem otrzymywanym po przeniesieniu). Zatrudnionej, która jest w ciąży przysługuje prawo do wolnego od pracy na polecone przez lekarza prowadzącego badania medyczne nadzorowane w związku z ciąża, jeśli badania nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za okres nieobecności w pracy z tego tytułu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Za czas niezdatności do pracy w okresie ciąży, pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Zobacz też:
jak usunąć konto na Facebooku