VII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2017

VII ogólnopolska konferencja naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka 2017 jest organizowana przez Zakład Rachunkowości i Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów Regionalny Oddział w Gorzowie Wielkopolskim. Konferencja odbędzie się 26 października 2017 roku na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest wymiana myśli oraz poglądów na temat aktualnych problemów dotyczących teorii oraz praktyki współczesnej rachunkowości, a także teorii nowoczesnych finansów.

Konferencja obejmuje następującą tematykę:

I.  Rola i znaczenie rewizji finansowej wobec kryzysu gospodarczego

 • Globalizacja usług finansowych.

 • Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości.

 • Rola biegłego rewidenta.

 • Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej.

 • Standardy rewizji finansowej.

II. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w świetle uregulowań krajowych  i międzynarodowych

 • Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wyceny aktywów i pasywów na jakość  informacji o sytuacji majątkowo-finansowej.

 • Kierunki proponowanych zmian w regulacjach prawnych rachunkowości.

 • Wykorzystanie informacji ze sprawozdawczości do podejmowania decyzji.

 • Wymagania wobec zawodu księgowego.

 • Specyfika rachunkowości wybranych rodzajów jednostek gospodarczych.

 • Koncepcje rachunku kosztów i ich wykorzystanie w praktyce.

III.     Perspektywy rozwoju bankowości i rynku kapitałowego

 • Innowacyjność w sektorze usług finansowych.

 • Nowoczesne techniki świadczenia usług bankowych.

 • Rola i znaczenie banków spółdzielczych w sektorze bankowym.

 • Bezpieczeństwo transakcji finansowych.

 • Ryzyko na rynkach finansowych.

 • Funkcjonowanie i rozwój rynków finansowych.

IV.     Finanse przedsiębiorstw – teoria a aktualne wymagania praktyki

 • Źródła finansowanie przedsiębiorstw.

 • Problematyka wyceny przedsiębiorstw.

 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstw.

 • Planowanie finansowe.

 • Controlling.

 • Narzędzia zarządzania finansami.

e-mail: konferencja@ajp.edu.pl