Faktura jest głównym dokumentem uwierzytelniającym zrealizowaną transakcję sprzedażową usług bądź towarów. Wystawiania faktury nie wymaga natomiast sprzedaż ewidencjonowana przy pomocy kas fiskalnych, bo wystawiany jest wówczas paragon sprzedażowy. Mocodawca dopuszcza możliwość tworzenia sześciu rodzajów faktur:
 • faktury pro forma (przedwstępnej)
 • faktury VAT
 • faktury zaliczkowej
 • faktury korygującej
 • faktury RR (wystawianej przez nabywców produktów rolnych od rolników ryczałtowych)
 • faktury końcowej (rozliczeniowej)
Bez względu na rodzaj faktury, [zawierać ona powinna|zawrzeć w niej należy takie informacje jak:
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku
 • miesiąc, dzień oraz rok lub też rokoraz miesiąc sprzedaży
 • datę wystawienia faktury
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • numer identyfikacji podatkowej nabywcy i sprzedawcy
 • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub ilość wykonanych usług
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegającym opodatkowaniu
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu
 • unikalny numer faktury wraz z jej typem
 • imiona i nazwiska albo też nazwy bądź nazwy skrócone nabywcy i sprzedawcy oraz ich adresy
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie
 • stawki podatku VAT
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż bez wartości podatku
 • nazwę usługi lub towaru
Faktura służy w celach podatkowych. Od wartości na niej uwzględnionych, odprowadzić należy bowiem stosowny podatek od towarów i usług, inaczej zwany VAT.