Po okresie przedawnienia roszczeń wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zapłacenia należności. Kiedy zatem długi się przedawniają? Wierzycielowi przysługuje roszczenie, a więc ma on uprawnienia i możliwości występowania do odpowiednich instytucji sądowych w celu dochodzenia swoich roszczeń. Co równi istotne, wierzyciel wobec dłużnika może podejmować różnego rodzaju kroki prawne, w celu [dochodzenia swojego roszczenia|odzyskania swoich długów. Występują jednakże sytuacje, w których ustawodawca przewiduje możliwość nieoddawania wierzytelności. Przedawnienie długów w obrocie gospodarczym Zgodnie z definicją, zawartą w art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego, po upływie terminu przedawnienia dłużnik może uchylić się od zaspokojenia roszczenia. Ogólny termin przedawnienia roszczeń to okres 10 lat, liczonych od dnia, w którym powstał obowiązek uregulowania należności. jednakże, ze względu na różne rodzaje długów, okres przedawnienia niektórych roszczeń został ustawowo skrócony do 3 lat lub nawet do jednego roku i tak:
  • 3 letni okres przedawnienia obowiązuje w sprawach mających związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to jest z tytułu niezapłaconej albo niezwróconej kaucji, z tytułu kary umownej, przewidzianej w umowie miedzy kontrahentami , a także z tytułu niezapłaconej, bądź niezwróconej przedpłaty i zaliczki
  • jednoroczny okres przedawnienia obowiązuje co d
  • Prowadzę biznes
  • o roszczeń z tytułu zawarcia umowy przedwstępnej, z tytułu umowy przewozu osób czy mienia , jak również z tytułu roszczeń mających związek z najmem lokalu
  • dwuletni okres przedawnienia obowiązuje co do wszystkich transakcji sprzedażowych (rachunków, faktur) , jak również co do roszczeń z tytułu umowy o dzieło
Po okresie przedawnienia wierzyciel nie może zmusić dłużnika do zapłaty długu.