OurCompanyPrzyjęcie i wydanie magazynowe musi być realizowane przy użyciu odpowiedniej dokumentacji. Jak więc powinny wyglądać poprawnie sporządzone dokumenty magazynowe? Wszystkie zmiany w magazynie potwierdzane są za pomocą dokumentów:
 • Zmiany lokalizacji - dokument Zl
 • Rozchodu wewnętrznego - dokument Rw
 • Wydania zewnętrznego - dokument Wz
 • Przychodu wewnętrznego - dokument Pw
 • Przyjęcia zewnętrznego - dokument Pz
Przyjęcie magazynowe Przyjęcia magazynowego dokonuje się poprzez sporządzenie dokumentu Pz. Musi on przedstawiać takie dane jak:
 • co to za towar
 • pochodzenie towaru
 • dane firmy przyjmującej na magazyn i dane osoby/firmy dostarczającej towar
 • przeznaczenie towaru
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • jaka jest łączna wartość przyjętego towaru
 • datę sporządzenia dokumentu i datę przyjęcia towaru na magazynowa
 • ilość towaru dostarczonego i ilość towaru przyjętego
 • podpis osoby przyjmującej towar
 • jaką miarą jest mierzony
 • podpis osoby , która zatwierdza dokumentację
 • jaka jest cena jednostkowa towaru
 • bieżący nr dokumentu
 • podpis osoby , która dostarcza towar
Co więcej, dokument przyjęcia magazynowego należy sporządzić w 2 jednakowych egzemplarzach - jeden pozostaje w magazynie, a drugi przekazywany jest do księgowości. Przeważnie przedsiębiorcy korzystają z papierowych druczków Pz, można jednak skorzystać także ze fachowego programu magazynowego. Wydanie magazynowe Wydanie towaru powinno być odpowiednio udokumentowane. W tym celu wypisuje się dokument Wz. Musi on posiadać takie informacje jak:
 • jednostkę miary
 • podpis osoby wydającej towar
 • cenę jednostkową
 • datę wystawienia dokumentu oraz datę wydania towaru
 • podpis osoby zatwierdzającej dokumentacja
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu
 • ilość
 • dane firmy wydającej towar z magazynu i dane osoby/firmy, której towar jest wydawany
 • łączną wartość towaru
 • podpis osoby odbierającej towar
 • bieżący numer dokumentu
Ponadto, dokument przyjęcia magazynowego należy sporządzić w 2 jednakowych egzemplarzach - jeden zostaje w magazynie, a drugi służy do celów księgowych. Pozostałe dokumenty służą do kontroli wewnętrznej magazynu. Obrazują zmiany lokalizacji towarów oraz zmiany ilościowe towarów po ewentualnej ich przeróbce.