Faktura VAT, a możliwość odliczania podatku

Faktura VAT wydrukowana samodzielnie, a prawo do odliczenia.

Prowadzę działalność gospodarczą i używam telefonu komórkowego. Do tej pory faktury vat za rozmowy otrzymywałem od operatora. Ostatnio doładowałem telefon z konta bankowego, a fakturę wydrukowałem ze strony internetowej. Faktura ta jest oryginałem, ale nie zawiera podpisu. Czy posiadając taką fakturę mogę odliczyć VAT?
Odpowiedź brzmi „NIE”. Podatnik ma prawo do odliczenia VAT w zakresie, w jakim artykuły i usługi używane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). Faktura, wydrukowana ze strony internetowej nie stanowi faktury „otrzymanej”, co nie uprawnia do odliczenia podatku naliczonego. Bez znaczenia jest to, że nie ma ona podpisu. Podpis na fakturze vat nie widnieje na liście wymaganych elementów, które musi objemować faktura vat (Dz. U. nr 133, poz. 1119).

Otrzymanie faktury vat, a możliwość odliczenia VAT

Dokumentem, który daje podstawy do odliczenia VAT jest faktura VAT. Przywilej odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik ją otrzymał lub w następnym okresie rozliczeniowym. Żeby podatnik miał prawo do odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktury vat zakupu, musi zaistnieć powiązanie dokonanych zakupów z realizacją przez płatnika procedur opodatkowanych podatkiem VAT. W sytuacji otrzymania przed wykonaniem usługi z tytułu nabycia artykułów i usług, opcja odliczenia podatku vat powstaje z chwilą nabycia prawa do zarządzania towarem jak właściciel albo z chwilą wykonania usługi.

Faktura odebrana przez pracownika

Prawidłowe sprecyzowanie terminu otrzymania faktury sprawia problem wtedy, gdy fakturę odebrał nie sam właściciel określonej firmy, ale jeden z pracowników. Z tego powodu informacja o otrzymaniu faktury dojdzie do właściciela później. Tworzy się w takiej sytułacji trudność prawidłowego określenia terminu otrzymania faktury- vat przez podatnika. Do skutecznego odliczenia podatku VAT dostateczne jest, że dana firma dysponuje fakturą. Otrzymanie faktury jako kryterium wykorzystania prawa do odliczenia podatku VAT wskazuje, że fakturę odebrał pracownik, który została upoważniona do odbioru takich dokumentów.

Otrzymanie faktury faksem

Dokumenty, wystawiane na potrzeby rozliczenia VAT muszą realizować określone warunki formalne. Z Rozporządzenia Ministra wynika, że faktury vat nornalne i faktury vat korygujące wystawia się w dwóch egzemplarzach - oryginał dostaje nabywca, a kopię sprzedawca. Jeśli oryginał faktury zaginie lub np. zostanie zniszczony, w takiej sytułacji wystawia się duplikat dokumentu. Podstawą więc dokonania odliczenia VAT są oryginały faktur, dlatego też podatnik nie może odliczyć VAT z faktury otrzymanej faksem.

Faktura z błędną stawką VAT

W normach o podatku VAT nie istnieje przepis wiążący prawo do odliczenia podatku VAT z faktury od zastosowania na niej odpowiedniej wartości VAT. Należy zwrócić też uwagę, iż nie stanowią one podstawy do obniżenia wartości podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury vat, w przypadku gdy transakcja na nich zawarta nie podlegała opodatkowaniu lub była zwolniona od podatku VAT ( art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT). W przypadku, kiedy subiekt na wystawionej przez siebie fakturze VAT objął podatkiem transakcję zwolnioną od VAT lub niepodlegającą temu podatkowi, podatnik VAT, który otrzymał taką fakturę nie może odliczyć kwoty podatku naliczonego ujętego na takiej fakturze, nawet jeśli rozliczono należność. Zaś w stosunku do faktur vat dokumentujących transakcje opodatkowane nieprawidłową stawką VAT (np. zamiast 22% zastosowano 7% stawkę VAT) nie ma ograniczeń. Płatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z takiej faktury. Gdy jednak sprzedawca zauważy swój błąd i wystawi fakturę korygującą, to wtedy nabywca, dokonujący odliczenia VAT z tej faktury, powinien ująć korektę w deklaracji VAT składanej za miesiąc, w którym ją otrzymał.

Czy można odliczać podatek VAT z faktur wydrukowanych z Internetu?

Mam działalność gospodarczą i korzystam służbowo z telefonu komórkowego. Doładowuję go kwotą wpłacaną na konto providera, następnie drukuję fakturę ze strony internetowej. Niestety na fakturze drukuje się także adres strony internetowej oraz data i godzina wydruku. Odliczyłem VAT i wliczyłem w koszty kilka takich faktur. W urzędzie otrzymałem informacje, że nie mogę odliczać VAT z takiej faktury.
Z takiej faktury nie można odliczyć podatku VAT. Należy wystąpić o wystawienie faktury vat lub wydanie duplikatu faktury. Nabywca może odliczyć VAT z oryginału faktury lub faktury wysłanej drogą elektroniczną z podpisem cyfrowym lub chronione wymianą danych elektronicznych EDI. Tych wymogów nie realizuje faktura wydrukowana z Internetu. Dlatego nabywca nie może z niej odliczyć VAT.

(16)Czy należy się odliczenie VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT?

Czy w aktualnym stanie prawnym faktura uzasadniająca świadczenie usług, wobec których zastosowano zawyżoną stawkę VAT, tj. 22%, a nie 0%, 3%, 7%, stanowi podstawę do obniżenia podatku należnego o kwotę wykazanego w niej podatku? Czy należy jednak wystąpić o wystawienie faktury korygującej?
Przepisy ustawy o podatku VAT nie redukują prawa do odliczenia VAT z takich faktur. Ograniczenie ma zastosowanie jedynie do faktur, w których zostały opodatkowane czynności zwolnione z VAT lub niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem. W obecnym stanie prawnym (od 01-01-2008 r.) bazową przesłanką prawa dla odliczenia naliczonego VAT jest powiązanie nabywanych przez firmę towarów czy usług z realizowaniem czynności opodatkowanych VAT. Firma nie musi w omawianej sytuacji wnosić o dokonanie korekty otrzymanej faktury. Nie ma również obowiązku dokonywania korekty odliczonego VAT w deklaracji VAT za miesiąc, w którym podatek ten został odliczony w zawyżonej wysokości.

W jakiej sytuacji faktura VAT nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego?

Urzędy skarbowe informują, że jeżeli osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawej lub osoba fizyczna wystawi fakturę VAT, w której udokumentuje kwotę podatku, to jest obowiązana do jego zapłaty. Bez znaczenia pozostawał fakt, że podmiot nie miał uprawnień do wystawienia faktury VAT. Stanowisko to jest jednak przeciwne z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oświadcza, że nie każda wystawiona faktura determinuje obowiązek zapłaty wykazanego w niej podatku. W konsekwencji na przedsiębiorcy, który nie działał w tej sytuacji jako płatnik VAT, nie ma obowiązku rozliczenia VAT ani jego zapłaty. Z tego też wynika, że podatku omyłkowo wykazanego na fakturze VAT przez podmiot, który nie działał jako podatnik, nie można uznać za VAT. Na przedsiębiorcy, który nie występował w tej sytuacji jako płatnik VAT, nie ciąży obowiązek ani rozliczenia VAT, ani jego zapłaty.

Samochód - odliczenie podatku z faktury vat za leasing

Wielu przedsiębiorców kupuje samochody w leasing. W jaki sposób rozliczać faktury za opłatę wstępną, a jak za raty leasingowe? Czy można odliczyć cały VAT wynikający z tych faktur, czy tylko 60%? Powołując się na umowe leasingu operacyjnego samochodu osobowego można odliczyć 60% podatku naliczonego, ale nie więcej niż 6000 zł. Pozostałe 40% VAT można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku gdy leasingowanym pojazdem jest samochód osobowy, to wówczas możliwe jest tylko częściowe odliczenie podatku naliczonego. Ograniczenie wynoszące 60%, ale nie więcej niż 6 tyś. zł, odnosi się do kwot VAT z całego okresu umowy leasingu. Warunkiem korzystania z przysługującego podatnikowi odliczenia jest wykonywanie przez niego czynności opodatkowanych VAT.