Sposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT. Oprócz podstawowej Faktury VAT zazwyczaj można spotkać Faktury VAT korygujące. Są to dokumenty w obrocie gospodarczym odniesione do danej faktury VAT, wystawiane w sytuacji, gdy przykładowo po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów czy dokonano zwrotu towaru. Taka faktura powinna być oznaczona jako „ Korekta” bądź „ Faktura korygująca”. Wystawiana jest w co najmniej dwóch egzemplarzach, oznakowanych „ kopia” oraz „ oryginał”. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do zmniejszenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym zbywca otrzymał to potwierdzenie. Faktury zaliczkowe w VAT Innym rodzajem faktur są faktury zaliczkowe w VAT. Podatnik ma obowiązek wystawienia takiej faktury, jeśli zdarza się, że przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma od kupującego część, a czasem całość należności. Fakturę wystawia się część nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę). Faktura VAT – MP Na mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług „mały podatnik” jest zobowiązany wystawiać fakturę VAT z oznaczeniem MP. „ Mały podatnik” według art. 2 pkt 24 ustawy o VAT, to podatnik: - prowadzący firmę maklerską, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 30.000 euro, - u którego wartość dochodu brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 800 tys. euro W przypadku nabycia towarów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną „ FAKTURA VAT - MP” , podatnik może odliczyć sumę podatku w miesiącu, w którym: - przypada 90. dzień od dnia otrzymania towaru lub wykonania usługi w przypadkach innych niż określone powyżej, - uregulował w całości należność na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową, - uregulował część należności na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową Faktura VAT- Marża Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza nabywca a ceną nabycia towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o kwotę podatku. Zbywca odprowadza jedynie podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę specyficzną procedurę mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Produkty używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie. Faktura VAT- RR Faktura VAT RR to specyficzny rodzaj faktury. Tyczy się towarów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. To rolnik dokonujący dostawy towarów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze i równocześnie korzystający ze zwolnienia od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.Kupując [towar od takiego rolnika, nabywający będący czynnym podatnikiem VAT, wystawia za sprzedawcę fakturę oznaczoną „ Faktura VAT RR ”, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Poza tym musi ona zawierać dodatkowe oświadczenie rolnika: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”. E-faktura To faktura wystawiona elektronicznie, która powinna zawierać większość informacji, jakie określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania. Jednak według § 19 ust. 3 rozporządzenia w sprawie faktur dokumenty generowane w formie elektronicznej nie muszą zawierać oznaczenia 'oryginał' i 'kopia', dlatego mogą być sporządzane jako jeden dokument. Z powodu niejasnych przepisów i warunków, jakie trzeba spełnić z niej korzystając, występuje czasami. Jednak patrząc na gospodarki zachodnie, gdzie znacznie zliberalizowano przepisy, e-faktury dynamicznie zdobywają dominujące miejsce w obrocie dokumentami.