Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej ma obowiązek płacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS? Płatnik ZUS jest zobowiązany obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wraz z wpłacanymi składkami powinien dopełnić obowiązków sprawozdawczych. Do płatników ZUS zalicza się m.in. : - osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do współpracowników tej działalności, - wójt, burmistrz czy prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, - pracownik, który na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne., - powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych czy stypendium, - ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale czy ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem czy rodzeństwem, - jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz płace przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego czy w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w czasie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego oraz poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w czasie korzystania ze świadczenia górniczego czy w czasie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, - jednostka organizacyjna czy osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym czy pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, - ZUS - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego czy zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłki te wypłaca Zakład, - ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, - podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - pracodawca- w stosunku do zatrudnionych