Podpisując umowę na czas określony, strony ustalają konkretną datę zakończenia obowiązywania umowy o pracę. W różnych sytuacjach może się jednak pojawić potrzeba jej rozwiązania. Jakie warunki powinny zostać spełnione, aby było możliwe rozwiązanie umowy na czas określony?

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Rozwiązanie umowy na czas określony następuje w wyznaczony dzień. Możliwe jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Ważne!

Od 22 lutego 2016 r. okresy wypowiedzenia umowy na czas określony zawartej w celu zastępstwa będą takie same jak przy umowie na czas nieokreślony.

Okres wypowiedzenia dla umów na czas określony, jak i na czas nieokreślony jest określony w ten sam sposób i jest on uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. wypowiedzenie umowy na czas określony może nastąpić po określonym terminie: 

  • 2 tygodnie - przy zatrudnieniu nieprzekraczającym 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc - jeżeli zatrudnienie wynosi co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa minimum 3 lata. 

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony a klauzula 2 tygodniowego wypowiedzenia

Jeżeli w treści umowy o pracę strony zamieściły zapis o możliwości rozwiązania umowy za 2 tygodniowym wypowiedzeniem, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy obowiązującymi do dnia 22 lutego 2016 r., stosuje się nowe okresy wypowiedzenia. Staż zakładowy, od którego zależy długość wypowiedzenia, liczony jest od dnia 22 lutego 2016 r.

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracodawcę jest możliwe w trybie natychmiastowym z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy) lub z przyczyn przez niego niezawinionych (art. 53 Kodeksu pracy).

Oczywiście w trakcie zatrudnienia muszą zaistnieć przyczyny pozwalające na skorzystanie z tych trybów rozwiązania umowy.

Kiedy może nastąpić rozwiązanie umowy na czas określony?

Rozwiązanie umowy na czas określony na podstawie przepisów art. 55 Kodeksu pracy, może nastąpić gdy:

  • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe;
  • pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Cały artykuł znajdziesz na : Rozwiązanie umowy na czas określony.