58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Ministerstwo finansów zaczęło pracę nad wprowadzeniem zmian do systemu podatkowego. W proponowanych zmianach znajduje się likwidacja opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej i zastąpienie ich ryczałtem VAT. Zgodnie z obietnicami Ministerstwa Finansów rozwiązanie to ma rekompensować podatnikom, którzy obecnie korzystają z ułatwionych form opodatkowania w podatku dochodowym, utratę zdolności rozliczania się w sposób niewymagający większych nakładów finansowych. Ryczałt VAT ma za zadanie znacznie uprościć zasady rozliczania podatku VAT w sektorze drobnych podatników. Najistotniejszą zmianą będzie zniesienie przymusu stosowania kasy fiskalnej. Ryczałt VAT, według zapowiedzi Ministerstwa Finansów, mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy działają na własny rachunek a koszt przychodów z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 35 000 euro. Kolejnym ograniczeniem ryczałtu VAT jest fakt, że tylko przedsiębiorstwa współpracujące z osobami fizycznymi nie będącymi płatnikami VAT mogą tak się rozliczać. Wszystkie firmy współpracujące z płatnikami VAT są pozbawione tej możliwości, nawet w sytuacji kiedy taka forma rozliczenia miała miejsce jednorazowo. Informacja o zmianie sposobu rozliczania się zawsze musi być przedłożona do urzędu skarbowego na dopuszczalnym formularzu w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, w którym nastąpi rozliczanie za pomocą ryczałtu. W tym przypadku najprawdopodobniej będzie to druk VAT-R. Stawki Ryczałtu VAT Ministerstwo Finansów informuje, że stawki ryczałtu VAT będą wynosiły odpowiednio 200 i 500 zł w związku z działalnością jaką realizuje podatnik. Jednak nie są one stałe i będą zwiększać się proporcjonalnie do ilości osób, które zatrudni płatnik. Podobnie jak w przypadku wyliczania karty podatkowej, jeśli zatrudniona będzie 1 osoba to ryczałt podniesie się o 20 proc. Kiedy dodatkowo pracować będą już 2 osoby, ryczałt podniesie się o 40 proc. Takie rozwiązanie może przyczynić się do zaniżenia osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę. Minimalny okres jaki możemy wybrać by rozliczać się Ryczałtem VAT Jeżeli płatnik skorzysta z tej formy odprowadzania podatku VAT będzie mógł z niej sam zrezygnować dopiero po dwóch latach (czyli 8 kwartałach). O rezygnacji z ryczałtu, również należy poinformować naczelnika urzędu skarbowego. Jednak mając wiedzę, że płatnik nie może swoich usług kierować do firm będących płatnikami VAT możliwość szybszej rezygnacji nasuwa się sama.  Zobowiązania podatnika Ryczałtu VAT Osoby rozliczające się w formie ryczałtu VAT są zobligowani do:
  • uzupełniania na bieżąco dziennej ewidencji obrotów,
  • składania kwartalnej skróconej deklaracji podatkowej,
  • wpłacania podatku za okres miesięczny do 25 dnia miesiąca następującego po każdym miesiącu, za który odprowadzany będzie ryczałt.
Z powrotem na ryczałt VAT Podatnik, który nie stosował się sumiennie do obowiązujących zasad stracił prawo do bycia płatnikiem ryczałtu VAT lub sam od niej odstąpił, będzie mógł powrócić dopiero po upływie 3 lat.