Zwrot kosztów za powstałe szkody czy odszkodowanie dla pracownika, doznał uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania obowiązków służbowych to z reguły horrendalne kwoty, mogące uszczuplić firmowy budżet. Dlatego tak znaczącą sprawą jest ubezpieczenie działalności gospodarczej. Istnieją jednak takie przypadki, w których brak ubezpieczenia grozi odpowiedzialnością karną.

Wybierając ubezpieczenie, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • wysokość sumy ubezpieczenia
  • rodzaj ubezpieczenia (np. przed odpowiedzialnością cywilną, dewastacją mienia, kradzieżą, zdarzeniami losowymi, utraconymi korzyściami itp.)
  • ogólne warunki ubezpieczenia proponowane przez zakłady ubezpieczeń
  • rodzaj prowadzonej działalności
  • wysokość składki
  • sieć placówek towarzystwa ubezpieczeniowego (ma to znaczenie przy zgłoszeniu i dalszej procedurze odszkodowawczej)
  • możliwość rozłożenia na raty
  • kondycję finansową towarzystwa ubezpieczeniowego

Ubezpieczenie dla firmy zatrudniającej pracowników Ubezpieczenie takie obejmuje odpowiedzialność za wypadki, mogące wydarzyć się podczas pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy, do domu oraz w życiu prywatnym. Co więcej, umowa ubezpieczenia może obejmować zawał serca, udar mózgu, zwrot kosztów leczenia NNW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia , a także zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NNW.

Ubezpieczenie OC pojazdów Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej pojazdów jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Każdy kto posiada samochód, który podlega rejestracji ma obowiązek wykupienia polisę ubezpieczeniową. To wymóg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 2000roku. Umowę taką zawiera się na okres 12 miesięcy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, chyba że samochód zarejestrowany jest na czas krótszy niż rok , wówczas możliwe jest zawarcie umowy krótkoterminowej.

Ubezpieczenie OC dla firmy Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonego przedsiębiorstwa ma jest realizowane, jeżeli w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem, Ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (tzw. odpowiedzialność deliktowa), ma obowiązek naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej, zrobionej osobie trzeciej. Przedmiotem ubezpieczenia może być też odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.