Od kwalifikacji doradcy podatkowego zależy prawidłowość rozliczeń z urzędem skarbowym, dlatego też zawód ten jest regulowany prawem. Jakie warunki powinni spełniać doradcy podatkowi? Ustawowe sprecyzowanie zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego u przepisach ustawy z dnia 5 lipca 1996 roku o doradztwie podatkowym powoduje, iż jest on kwalifikowany jako tak zwany zawodów zaufania publicznego. Kto może zostać doradca podatkowym? Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego są:
  • biegli rewidenci
  • osoby fizyczne, wpisane na listę doradców podatkowych
  • adwokaci i radcowie prawni
W większości, doradcy podatkowi wykonują swój zawód, otwierając biura (kancelarie) podatkowe. Nie jednokrotnie też są zatrudnieni w firmach świadczących miedzy innymi usługi doradcze. Warunkiem bezwzględnym do uzyskania pozwolenia na wykonywanie tego zawodu jest zdanie państwowego egzaminu dla doradcy podatkowego. Co należy do obowiązków doradcy podatkowego? Do podstawowych spraw, jakimi zajmują się doradcy podatkowi należy:
  • prowadzenie, w imieniu i na rzecz płatników, podatników lub inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji służących celom podatkowym , jak też udzielanie im pomocy w tym zakresie
  • udzielanie podatnikom, płatnikom oracz inkasentom, na ich prośbę albo na ich rzecz, opinii, porad i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków wobec urzędu skarbowego
  • przygotowywanie, na prośbę i na rzecz płatników, podatników , a także inkasentów, deklaracji i zeznań podatkowych albo udzielanie im pomocy w tym zakresie - przy czym należy zaznaczyć, że pod pojęciem deklaracji należy rozumieć wykazy, informacje, zeznania i inne dokumenty, których wymóg złożenia wynika z przepisów prawa podatkowego
Ponadto, przedstawiciele tego zawodu mogą także reprezentować klienta w sporze z władzami skarbowymi,sporządzając np. odwołania od decyzji władz skarbowych.