Zawieszenie działalności na jaki maksymalny okres?

Wraz z końcem sierpnia 2013 roku uległ zmianie okres zawieszenia działalności gospodarczej. Do tej pory dopuszczalne oraz nieprzekraczalne trwanie w zawieszeniu przedsiębiorstwa było możliwe przez 24 miesiące. Aktualnie okres ten został wydłużony do trzech lat, jednak przy spełnieniu pewnych warunków, jakie zostały określone w art.14a ust. 1d Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nowe regulacje związane z zawieszeniem działalności

Jak wynika ze wspomnianego przepisu, przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, prawo zawieszenia wydłuża się do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Co istotne, z nowego uprawnienia przedsiębiorca może skorzystać jednorazowo w całości lub nie więcej niż w 4 częściach.