Przedsiębiorcy, zwani Małymi Podatnikami, mają sposobność dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do zapłaconej części należności. Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż siódmego dnia od wydania produktu lub wykonania usługi. Natomiast w przypadku, gdy MP uzyskał zaliczkę na poczet tego rachunku, nie później niż do siódmego dnia od otrzymania tej zaliczki. Szczególnie istotne jest, by wszelkie rachunki małego podatnika oznacza, jako „MP”, a w momencie otrzymywania kolejnych części zapłat wystawić na nie kolejne faktury VAT-MP. Dokumenty powinny zawierać te same elementy co faktury zaliczkowe. Mały podatnik wystawiając fakturę, musi opisać ją, jako 'Faktura VAT-MP' oraz umieścić informację o terminie płatności. W przypadku, gdy faktura VAT nie będzie posiadała tego zapisu zostanie uznana jako niepoprawnie wystawiona. Dla płatników używających metody kasowej organ legislacyjny przewidział dodatkowe elementy, które powinna zawierać wystawiana przez nich faktura. Poza fundamentalnymi częściami składowymi dokumenty wystawiane przez małych podatników powinny zawierać: - oznaczenie 'FAKTURA VAT - MP' - termin płatności należności określonej w fakturze W wypadku zakupu towarów i usług od małego podatnika, udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z przepisami 'FAKTURA VAT-MP', podatnik może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku wyliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym: - uregulował całość należności na rzecz MP , - uregulował część należności na rzecz MP, - przypada 90 dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi, - w wypadkach innych niż określone powyżej Możliwość korzystania z metody kasowej jest związana z koniecznością wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zawiadomienie złożyć trzeba w okresie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który płatnik będzie stosował metodę kasową. Rezultatem wyboru tej metody rozliczeń podatku VAT jest także kasowy, zależny od zapłaty, sposób zmniejszania kwoty podatku należnego o VAT naliczony. Zmniejszenia podatku należnego, mały podatnik może dokonać w rozliczeniu za trzy miesiące, w których: - uregulował należność powstała z uzyskanej od kontrahenta faktury - zapłacili podatek wypływający z dokumentu celnego,uwzględnieniem kwot wypływających z decyzji naczelnika urzędu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem uzyskania faktury lub dokumentu celnego. Zobacz też:
> Ile dni na dostarczenie zwolnienia