Właściciele firm, zwani małymi podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak tylko w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż tydzień od wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei w przypadku, gdy MP zdobył zaliczkę na poczet tej faktury, nie później niż do tygodnia od otrzymania tej zaliczki.

Niezmiernie istotne jest, by wszelkie rachunki małego podatnika oznacza, jako „MP”, a w czasie otrzymywania kolejnych części zapłat wystawić na nie następne faktury VAT-MP. Dokumenty muszą zawierać jednakowe co faktury zaliczkowe. Mały podatnik wystawiając fakturę, musi opisać ją, jako 'Faktura VAT-MP' oraz umieścić informację o okresie płatności. W sytuacji, gdy faktura VAT nie będzie obejmowała tego zapisu zostanie uznana jako niepoprawnie wystawiona.

Dla płatników używających metody kasowej organ legislacyjny przewidział dodatkowe składniki, jakie musi obejmować wystawiana przez nich faktura. Poza bazowymi składnikami dokumenty wystawiane przez małych podatników muszą obejmować:

- oznaczenie 'FAKTURA VAT - MP'

- termin płatności należności określonej w fakturze

W sytuacji zakupu towarów i usług od małego podatnika, udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z przepisami 'FAKTURA VAT-MP', płatnik może obniżyć wartość podatku należnego o wartość podatku wyliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w jakim:


- uregulował część należności na rzecz MP,
- przypada 90 dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi,
- uregulował całość należności na rzecz MP ,
- w sytuacjach pozostałych niż zapisane powyżej

Możliwość korzystania z metody kasowej wiąże się z potrzebą wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zawiadomienie złożyć należy w okresie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za jaki płatnik będzie stosował metodę kasową. Skutkiem wyboru tej metody rozliczeń podatku VAT jest także kasowy, zależny od zapłaty, sposób zmniejszania kwoty podatku należnego o VAT naliczony.

Zmniejszenia podatku należnego, mały podatnik może dokonać w rozliczeniu za kwartał, w którym:

- uregulował należność powstała z otrzymanej od kontrahenta faktury

- zapłacili podatek wynikający z dokumentu celnego,uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji naczelnika urzędu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem uzyskania faktury lub dokumentu celnego.