Właściciele firm, nazywani małymi podatnikami, mają sposobność dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda owa polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania produktu lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak wyłącznie w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Faktura Małego Podatnika - na czym polega?

Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż tydzień od wydania produktu lub wykonania usługi. Z kolei w przypadku, gdy MP otrzymał zaliczkę na poczet tego rachunku, nie później niż do tygodnia od uzyskania tej zaliczki. Ogromnie istotne jest, by wszystkie rachunki małego podatnika opisywać, jako „MP”, a w czasie otrzymywania kolejnych części zapłat wystawić na nie następne faktury VAT-MP. Dokumenty muszą obejmować jednakowe co faktury zaliczkowe. Mały podatnik wystawiając fakturę, powinien opisać ją, jako 'Faktura VAT-MP' oraz umieścić informację o okresie płatności. W sytuacji, gdy faktura VAT nie będzie zawierała tego zapisu zostanie potraktowana jako niepoprawnie wystawiona. Dla podatników używających metody kasowej ustawodawca przewidział dodatkowe elementy, jakie musi obejmować wystawiana przez nich faktura. Poza głównymi składnikami dokumenty wystawiane przez małych podatników powinny obejmować: - oznaczenie 'FAKTURA VAT - MP' - termin płatności należności określonej w fakturze W przypadku nabycia produktów i usług od małego podatnika, udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z przepisami 'FAKTURA VAT-MP', płatnik może obniżyć wartość podatku należnego o wartość podatku naliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w którym: - uregulował część należności na rzecz MP, - przypada 90 dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi, - uregulował całość należności na rzecz MP , - w przypadkach pozostałych niż określone powyżej Możliwość korzystania z metody kasowej jest związana z potrzebą wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zawiadomienie złożyć trzeba w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za jaki podatnik będzie stosował metodę kasową. Rezultatem wyboru tej metody rozliczeń podatku VAT jest także kasowy, zależny od zapłaty, sposób obniżania kwoty podatku należnego o VAT naliczony. Zmniejszenia podatku należnego, mały podatnik może dokonać w rozliczeniu za trzy miesiące, w których: - uregulował należność wynikającą z otrzymanej od kontrahenta faktury - zapłacili podatek powstały z dokumentu celnego,uwzględnieniem kwot wypływających z decyzji naczelnika urzędu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego.