Płatnik składek ma zadanie liczyć, odliczać, regulować oraz opłacać opłaty za każdy m-c kalendarzowy. Rozliczenia robione są na aktach rozliczeniowych – zestawienie dokumentów tyczących się danego m-ca składa się z deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i załączonych do niej sprawozdań miesięcznych ( ZUS RZA, ZUS RSA, ZUS RCA ).

ZUS DRA - najważniejsze informacje

Oświadczenie ZUS DRA – dokument ogólny tyczące się wszelkich tytułów i wszystkich ubezpieczonych. Rozliczane są w niej opłaty na zdrowotne, ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP ale także realizowane w tym samym miesiącu zasiłki i zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne. Płatnik regulujący opłaty tylko na własne ubezpieczenie, przekazuje do ZUS wyłącznie oświadczenie rozliczeniowe ZUS DRA bez sprawozdań miesięcznych. Jeśli płatnik ten w ostatnio przedstawionym oświadczeniu zadeklarował jako zasadę wymiaru opłat na ubezpieczenie społeczne 30% najmniejszego wynagrodzenia lub 60% przeciętnego, a na ubezpieczenie zdrowotne kwotę minimalnej podstawy wysokości składek, jest zwolniony z powinności przedkładania deklaracji rozliczeniowej za następny miesiąc. Osoba ta jest zwolniona z konieczności przedkładania dokumentów rozliczeniowych za następny miesiąc także wtedy, kiedy zmiana w stosunku do m-ca poprzedniego jest spowodowana wyłącznie zmianą najmniejszego wynagrodzenia lub przeciętnego wynagrodzenia.
Czas składania: płatnik składek zobowiązany jest wysłać deklarację rozliczeniową, imienne raporty miesięczne a także zapłacić składki za bieżący m-c, nie później niż: o do piątego dnia kolejnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych, o do 10 dnia kolejnego miesiąca – dla osób fizycznych, opłacających opłatę tylko za siebie, o do 15 dnia kolejnego miesiąca – dla pozostałych płatników. Miejsce składania: oświadczenie rozliczeniowe a także imienne sporządzenia miesięczne płatnik składek przekazuje bezpośrednio do oznaczonej przez Zakład Usług Społecznych jednostki organizacyjnej. Opis oświadczenia ZUS DRA:
1. Dane organizacyjne
liczba w miejscu 01 określa termin przedkładania oświadczenia
numer oświadczenia jest niemal każdorazowo taki sam – 01 – zaś kolejne informacje oznaczają m-c oraz rok, za który określona deklaracja została wypełniona
2. Dane identyfikacyjne płatnika składek
informacje identyfikacyjne podane w deklaracji winny być identyczne z tymi podanymi w druku ZUS ZFA
3. Inne dane
w miejscu 01 podajemy liczbę osób ubezpieczonych
pozycja 02 wskazuje czy płatnik ubiega się o dofinansowanie zatrudnionych z PFRON albo budżetu państwa
• w miejscu 03 przedstawiona jest obowiązująca danego płatnika stawka ubezpieczenia wypadkowego
4. Zestawienie należnych rat na ubezpieczenia społeczne i źródeł finansowania
5. Zestawienie wydanych świadczeń, które podlegają wliczeniu w ciężar rat na ubezpieczenia społeczne
6. Obliczenie części IV i V
finalna suma rat na ubezpieczenia społeczne, która została po obliczeniu wydanych świadczeń podlegających naliczeniu w ciężar rat na ubezpieczenia społeczne
7. Zestawienie należnych opłat na ubezpieczenie zdrowotne
rata na ubezpieczenie zdrowotne nie podlega żadnym upustom – jest identyczna taka sama zarówno w ulgowej jak i normalnej wysokości rat ZUS
8. Zestawienie należnych opłat na Fundusz Pracy oraz FGŚP
9. Zestawienie należnych rat na fundusz emerytur pomostowych
10. Oświadczenie dochodu (dotyczy osób, które opłacają raty jedynie za siebie)
11. Deklaracja płatnika opłat
w miejscu 01 winna pojawić się data zgodna z terminami ustawowymi
Archiwizacja: kopie oświadczeń obliczeniowych oraz korekty tych akt płatnik ma przymus przetrzymywać przez czas dziesięciu lat od daty ich przekazania do ZUS. Mogą być przechowywane w formie dokumentu pisemnego bądź elektronicznego.