Przedsiębiorcy, zwani Małymi Podatnikami, mają możliwość dokonania wyboru metody kasowej rozliczeń. Metoda ta polega na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później jednak niż 90 dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Częściowe uregulowanie należności przez kontrahenta także spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, jednak tylko w odniesieniu do zapłaconej części należności.

Fakturę VAT-MP wystawia się nie później niż tydzień od wydania towaru lub wykonania usługi. Z kolei w sytuacji, gdy MP zdobył zaliczkę na poczet tego rachunku, nie później niż do tygodnia od uzyskania tej zaliczki.

Szczególnie ważne jest, by wszelkie rachunki małego podatnika opisywać, jako „MP”, a w momencie otrzymywania kolejnych części zapłat wystawić na nie kolejne faktury VAT-MP. Dokumenty muszą zawierać jednakowe co faktury zaliczkowe. Mały podatnik wystawiając fakturę, musi opisać ją, jako 'Faktura VAT-MP' oraz umieścić informację o terminie płatności. W przypadku, gdy faktura VAT nie będzie posiadała tego zapisu zostanie potraktowana jako błędnie wystawiona.

Dla płatników korzystających z metody kasowej ustawodawca przewidział dodatkowe składniki, jakie powinna obejmować wystawiana przez nich faktura. Poza podstawowymi częściami składowymi dokumenty wystawiane przez małych podatników powinny obejmować:

- oznaczenie 'FAKTURA VAT - MP'

- termin płatności należności określonej w fakturze

W sytuacji nabycia produktów i usług od małego podatnika, udokumentowanych fakturą oznaczoną zgodnie z przepisami 'FAKTURA VAT-MP', podatnik może zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku wyliczonego określoną w tej fakturze, w rozliczeniu za miesiąc, w jakim:


- przypada 90 dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi,
- w przypadkach pozostałych niż zapisane powyżej,
- uregulował całość należności na rzecz MP ,
- uregulował część należności na rzecz MP

Możliwość korzystania z metody kasowej wiąże się z koniecznością wcześniejszego, pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Zawiadomienie złożyć powinno się w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za jaki podatnik będzie stosował metodę kasową. Rezultatem wyboru tej metody rozliczeń podatku VAT jest także kasowy, zależny od zapłaty, sposób zmniejszania kwoty podatku należnego o VAT naliczony.

Zmniejszenia podatku należnego, mały podatnik może wykonać w rozliczeniu za trzy miesiące, w których:

- uregulował należność wynikła z uzyskanej od kontrahenta faktury

- zapłacili podatek wynikający z dokumentu celnego,uwzględnieniem kwot wypływających z decyzji naczelnika urzędu celnego, nie wcześniej jednak niż z dniem uzyskania faktury lub dokumentu celnego.