Od nowego roku będą obowiązywać czterdzieści cztery nowe przepisy, zmieniające ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 
Nowe przepisy dostosowane będą do prawa unijnego. Sprecyzowane zostaną także zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach, które nie są osobami prawnymi. Zmiany w PIT W ustawie o PIT, największe zmiany dotyczyć mają usunięcia niejasności interpretacyjnych, które pojawiały się przy stosowaniu poszczególnych przepisów , a także: wprowadzenia zwolnienia dla akcjonariusza, który jest osobą fizyczną, i który uczestniczy w transakcji wymiany udziałów, zmiany sposobów rozliczeń z dziećmi przez osoby samotne, rozszerzenia ulgi internetowej, zdefiniowania pojęcia pracowniczego programu emerytalnego.
 
Zmiany w CIT
 
W zakresie ustawy o CIT, zmiany dotyczyć będą przede wszystkim: wprowadzenia zwolnienia podmiotowego dla zagranicznych funduszy emerytalnych i inwestycyjnych, likwidacji ulgi dla producentów biokomponentów, w związku z decyzją Komisji Europejskiej, opublikowaną 15 października 2009 r., rozszerzenia zwolnienia dotyczącego odsetek i należności licencyjnych na podmioty z siedzibą w państwie EOG, innym niż państwo Unii Europejskiej, wprowadzenia vacatio legis dla firm, dla których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, rozszerzenia katalogu danych, w którym, w przypadku likwidacji działalności czy wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej, powinny się znaleźć składniki majątku spółki, tak by zawierał informacje o wartości początkowej, metodzie amortyzacyjnej i summie odpisów amortyzacyjnych.
 
 
Zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 
Najważniejsze zmiany dotyczyć będą zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi, czyli m.in.
  • zasad ustalania ich wartości początkowej
  • skutków wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek
  • podatkowych skutków likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika