Rozliczenie podatku w systemie marża mogą stosować płatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki oraz dostawcy towarów używanych. Na czym polega faktura VAT marża?

Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, że podstawą opodatkowania jest marża, czyli różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza kupujący a ceną nabycia towaru przez [zbywcę|, pomniejszoną o wartość podatku. Sprzedawca odprowadza tylko podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę szczególną procedurę mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Produkty używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie.

Rozliczanie systemem VAT marża jest możliwe, jeśli towary używane zostały zakupione od podmiotu:


- będącego płatnikiem VAT, w wypadku opodatkowania tejże dostawy w systemie VAT marża,
- będącego zarejestrowanym płatnikiem VAT, a dostawa była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT,
- niebędącego zarejestrowanym płatnikiem podatku od wartości dodanej,
- niebędącego zarejestrowanym płatnikiem VAT

Do nabywanych przez płatnika produktów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu marżą, nie stosuje się obniżenia wartości lub zwrotu różnicy podatku należnego. W wypadku zaś eksportu produktów dokonywanego przez płatnika, który stosuje opodatkowanie marżą, marża podlega opodatkowaniu stawką 0 %. Płatnik stosujący opodatkowanie marżą nie może oddzielnie wykazywać na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy produktów, w wypadku gdy opodatkowaniu podlega marża. Faktura ta, musi być oznaczona jako „ Faktura VAT marża”. Nie zawiera ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, sumy wartości sprzedaży z podziałem na stawki oraz kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku. W fakturze wpisuje się wyłącznie należność ogółem wyrażoną cyframi i słownie, imię, nazwisko, bądź nazwę sprzedawcy, adresy, NIP sprzedawcy i nabywcy, dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, nazwę towaru lub usługi, jednostkę miary i ilość sprzedanych produktów lub rodzaj wykonanych usług. Poza kwestią odliczenia VAT-u faktura VAT marża rządzi takimi samymi prawami jak pełna faktura VAT 22%.