Fakturą zwiemy każdy akt handlowy, który spełnia określone wymogi, dokumentujący umowę kupna-sprzedaży pomiędzy poszczególnymi stronami.

Faktury - jak powinny wyglądać?

Kryteriami niniejszymi są:
 
Dane identyfikujące dokument – unikalność rachunku poparta jest przede wszystkim 3 jej składowymi: danymi o sporządzającym rachunek, dacie oraz numeracji, jaka jej przysługuje. Każda faktura, którą sporządza wystawca ma wyjątkowy, jedyny wyłącznie dla niej numer. Numeracja powinno odbywać się chronologicznie, Informacje odnoszące się do czasu oraz formy płatności – przyjęło się, że okres płatności określa się w dniach od zrobienia transakcji (może to być na przykład 14 dni). W Polsce powszechnym jest, że płatności dokonuje się przelewem lub gotówką. W niektórych krajach uwzględnia się również czeki,,
Określenie przedmiotu transakcji – na fakturze wyszczególniona jest nazwa przedmiotu transakcji, jego ilość, cena i wartość,
Identyfikacja stron transakcji – przeważnie na fakturze przedstawiana jest szczegółowa nazwa podmiotów, którzy biorą udział w transakcji, wraz z adresem ich siedziby lub oddziału,
Dane do rozliczenia podatków – te informacje niezbędne są do sprecyzowania faktury VAT, na której, według prawodawstwa polskiego, musi znajdować się informacja o wysokości podatku VAT za dany przedmiot transakcji, Suma transakcji – w polskim prawodawstwie podatkowym jest obowiązek zapisywania sumy transakcji zarówno liczbowo, jak i słownie
Warunki dowozu. Coraz częściej tradycyjny podpis na fakturach zastępuje specjalny, elektroniczny podpis. Rachunek VAT jest zatem szczególnym rodzajem faktury, którą wystawiać powinni czynni podatnicy VAT w drodze transakcji, która podlegała opodatkowaniu VAT. Fakturą są także:
Poświadczenie płatności za przejazd płatną autostradą,,
Bilety jednorazowe na transport osób: taborem kolejowym, samochodami, transportem pełnomorskim, żeglugą śródlądową i przybrzeżną, promem czy transportem lotniczym,
Usługi radiokomunikacji przywoławczej,
Dokumenty za usługi bankowe lub ubezpieczeniowe
Rachunki wystawiane przez nieVATowców. Wszystkie faktury muszą być przechowywane przez pięć lat i udostępniane w przypadku kontroli stosownego organu podatkowego.

Zobacz też:

wynagrodzenie netto brutto