Co byśmy uczynili, gdyby na ziemi zabrakło empatii, ludzie byliby nieczuli na cierpienie innych, a świat mało przyjazny dla nowych pomysłów? Taki obraz może powodować w nas uzasadnione rozweselenie, ale prowokuje również do myślenia nad tym, jak potrzebna jest codziennie uczynna dłoń. Ta dłoń jest niezastąpiona nie tylko w prywatnym życiu, ale także w biznesie.

Pomoc de minimis w biznesie

Biznesmen może wyszukiwać pomocy na wiele sposobów, zaczynając od wszelkiego typu dotacji, na projektach dla biznesmenów kończąc. Nasz kraj upraszcza mu w tym nieco drogę, tworząc wszelakiego typu instytucje pomocowe a także przyznając zwrotne i bezzwrotne dotacje. Jedną z takich pomocy jest pomoc de minimis. Pomoc de minimis jest szczególnym typem pomocy państwowej o niewielkich rozmiarach (nie posiada wpływu na wymianę handlową pomiędzy krajami, które są członkami Unii) normowanej za pomocą przepisów prawa unijnego. Rzymska maksyma de minimis non curat lex, to znaczy prawo nie troszczy się o drobiazgi, wskazuje nam na to, że jest to pomoc nieburząca reguł konkurencji na rynku, stąd też nie musi być kontrolowana przez Komisję Europejską. Niniejszej pomocy mogą przydzielać między innymi jednostki centralne kraju, ale również terytorialne oraz samorządowe, czy też instytucje, których kapitał zakładowy pochodzi w głównej mierze z budżetu państwa a także państwo sprawuje realną kontrolę na działanie tej jednostki (instytucje publiczne, agencje, itp.), mimo to trzeba pamiętać, że środki finansowe, które przyznają niniejsze organizacje, wypływają z budżetu Unii. Wysokość przydzielanego przez ww. organizacje świadczenia zależna jest od zgłoszonego zapotrzebowania, mimo to nie może przekroczyć 200 000 euro (100 tys. euro dla firm z branży transportu drogowego) w przeciągu 3 lat. Naturalnie, prawo stosuje również inne warunki, z którymi trzeba się odpowiednio wcześniej zapoznać. Jednym z nich jest obowiązek posiadania zadowalających efektów przedsiębiorstwa (firma nie powinno być na skraju upadłości, przychody nie powinny zmniejszać się), czy też niemożliwość wykorzystania otrzymanych środków na kupno samochodów albo przetwarzanie oraz wdrażanie do obrotu towarów rolnych. Przedsiębiorca, który stara się o otrzymanie takiej pomocy, powinien przedstawić zaświadczenie, według którego wykazuje czy i w jakim zakresie uzyskał w ciągu trzech minionych lat pomoc. Celem takiego oświadczenia jest sprawdzenie, czy nie przewyższył on przysługującego mu limitu.
 
Kto w takim razie może dostać amortyzację w postaci pomocy de minimis?
Płatnicy podatku, którzy otworzyli działalność gospodarczą (jedynie w roku jej rozpoczęcia), bez względu na jej obrót,
Mali podatnicy, którzy rozpoczęli dopiero swą działalność, albo w kolejnych latach prowadzenia działalności gospodarczej, o ile spełniają definicje małego podatnika.