Sposób wystawiania faktur VAT regulują przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Ze względu na różne zdarzenia gospodarcze, istnieje kilkanaście rodzajów faktur VAT.

Oprócz podstawowej Faktury VAT najczęściej można natrafić na Faktury VAT korygujące. Są to dokumenty w obrocie gospodarczym odniesione do konkretnej faktury VAT, wystawiane w przypadku, gdy przykładowo po wystawieniu faktury VAT udzielono rabatów czy dokonano zwrotu produktu. Taka faktura musi być oznaczona jako „ Korekta” lub „ Faktura korygująca”. Wystawiana jest w co najmniej dwóch egzemplarzach, oznaczonych „ kopia” i „ oryginał”. Sprzedawca jest zobowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kupującego. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia wartości podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedający uzyskał to potwierdzenie.

Faktury zaliczkowe w VAT

Innym rodzajem faktur są faktury zaliczkowe w VAT. Podatnik ma obowiązek wystawienia takiej faktury, jeżeli zdarza się, że przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzyma od klienta część, a czasem całość należności. Fakturę wystawia się część nie później niż siódmego dnia od dnia, w którym pobrano przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi każdą kolejną część należności (zaliczkę, przedpłatę, zadatek lub ratę).

Faktura VAT – MP

Na mocy przepisów ustawy o podatku od produktów i usług „mały podatnik” jest zobowiązany wystawiać fakturę VAT z oznakowaniem MP. „ Mały podatnik” według art. 2 pkt 24 ustawy o VAT, to podatnik:

- u którego wartość dochodu brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych sumy odpowiadającej równowartości 800.000 euro,
- prowadzący firmę maklerską, zarządzający funduszami powierniczymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi brutto nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych sumy odpowiadającej równowartości 30.000 euro

W wypadku nabycia produktów i usług udokumentowanych fakturą oznaczoną „ FAKTURA VAT - MP” , podatnik może odliczyć sumę podatku w miesiącu, w którym:

- uregulował część należności na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową,
- przypada 90. dzień od dnia otrzymania produktu lub wykonania usługi w przypadkach innych niż określone powyżej,
- uregulował w całości należność na rzecz 'małego podatnika' rozliczającego się metodą kasową

Faktura VAT- Marża

Ta specyficzna procedura rozliczania podatku VAT polega na tym, iż podstawą opodatkowania jest marża, rozumiana jako różnica pomiędzy należnością, którą uiszcza kupujący a ceną nabycia produktu przez [zbywcę|, pomniejszoną o kwotę podatku. Sprzedawca odprowadza jedynie podatek VAT od marży, bez prawa do odliczenia VAT z faktur zakupu. Tę specyficzną procedurę mogą stosować m.in. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystki oraz dostawcy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Towary używane to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w aktualnym stanie lub po ich naprawie.

Faktura VAT- RR

Faktura VAT RR to specyficzny rodzaj faktury. Dotyczy produktów rolnych kupowanych od rolnika ryczałtowego. To rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze i jednocześnie korzystający ze zwolnienia od podatku na podst. art. 43 ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.Kupując [towar od takiego rolnika, nabywający będący czynnym podatnikiem VAT, wystawia za sprzedawcę fakturę oznaczoną „ Faktura VAT RR ”, która dokumentuje nabycie tych produktów. Fakturę należy wystawić w dwóch egzemplarzach, a oryginał faktury jest przekazywany dostawcy. Poza tym powinna ona zawierać dodatkowo oświadczenie rolnika: „Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług”.

E-faktura

To faktura wystawiona elektronicznie, która musi zawierać większość informacji, które określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym płatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania. Jednak zgodnie z § 19 ust. 3 rozporządzenia w kwestii faktur dokumenty generowane w formie elektronicznej nie muszą zawierać oznaczenia 'oryginał' i 'kopia', dlatego mogą być sporządzane jako jeden dokument. Z powodu niejasnych przepisów i warunków, które trzeba spełnić z niej korzystając, występuje rzadko. Jednak obserwując gospodarki zachodnie, gdzie znacznie zliberalizowano przepisy, e-faktury dynamicznie zdobywają dominujące miejsce w obrocie dokumentami.