Składki ZUS

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma obowiązek systematycznego odprowadzania składek do ZUS-u. Ich wysokość zależy od kwoty wynagrodzenia, a kwota procentowa jest określona przepisami. Składki na ubezpieczenia społeczne, tyczą się ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Niezależnie od tych składek występują jeszcze składki: na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy (FP), Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość i rodzaje składek Wysokość składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń wynosi: - wypadkowe 0,67-3,33%, - emerytalne - 19,52%, - chorobowe - 2,45%, - rentowe - 6% Składkom obowiązkowo podlegają: - mający swoją działalność gospodarczą, - pracownicy, - członkowie rodziny prowadzącego działalność jeśli z nim współpracują i zamieszkują, - wykonujący wolny zawód, artyści, twórcy Do obowiązkowych składek należą: składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Składki te finansuje prowadzący działalność gospodarczą. Jeśli zatrudnia pracowników musi też za nich odprowadzać składki. W przypadku zatrudnionych, występują obowiązkowo wszelkie składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Podstawą do naliczania składek jest wynagrodzenie brutto pracownika. Płatnik składek przekazuje do ZUS imienne raporty miesięczne, składkowe ZUS RCA lub ZUS RZA i świadczeniowe ZUS RSA, po upływie każdego miesiąca kalendarzowego, w okresie ustalonym dla rozliczania składek. Jest on również zobowiązany do przekazania ubezpieczonemu wszystkich informacji, które były uwzględnione w imiennych raportach miesięcznych, składanych przez płatnika do ZUS. Informacje te muszą być przekazane na piśmie w celu ich weryfikacji. Koszty pracodawcy i pracownika Ciężar ponoszenia składek jest podzielony pomiędzy pracownika i pracodawcę (płatności składek za pracownika dokonuje pracodawca, ale składki te są odliczane z płacy pracownika). Zatrudniony finansuje: połowę składki na ubezpieczenie emerytalne (tj. 9,76%), w części ubezpieczenie rentowe (tj. 1,5%) oraz w całości składkę na ubezpieczenie chorobowe (tj. 2,45%). Natomiast pracodawca finansuje: połowę składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), w części ubezpieczenie rentowe (4,5%) oraz w całości składkę na ubezpieczenie wypadkowe (0,67-3,33%). W sumie, obciążenie z tytułu składek pracownika oraz pracodawcy w stosunku do płacy brutto wynosi (w zależności od stawki ubezpieczenia wypadkowego) 28,64-31,30%. Zapłacone składki podlegają odliczeniu od dochodu dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym. Oznacza to, że nie płaci się podatku od kwot składek (składki są odliczane przed obliczaniem zaliczki). W czasie urlopu wychowawczego oraz urlopu macierzyńskiego też pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne. Składki te finansuje budżet Państwa.