W bieżącym roku obserwujemy interesującą sytuację w kwestii dotacji z UE skierowanych dla działających już firm. Ciekawa w nim jest przełomowość - pieniądze z poprzedniej perspektywy (lata 2007-2013) wyczerpały się, a zarazem do ostatnich dni obecnego roku będą ogłoszone konkursy na następną perspektywę, czyli na 2014-2020.

Fundusze europejskie w Polsce do tej pory

W mediach można obserwować doniesienia na temat tego, co nasz kraj zyskał dzięki zastrzykowi miliardów z UE. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało dane, z których wynika, że do ostatniego dnia 2013 roku Polska odebrała i spożytkowała aż 270 miliardów złotych z funduszy unijnych. Środki te zostały przeznaczone m.in na infrastrukturę drogową i kolejową, inwestycje w odnawialne źródła energii oraz na naukę. Wspólnotowe pieniądze przyczyniły się do powstania wielu miejsc pracy, rozwoju przedsiębiorczości oraz poszerzenia dostępu do szybkiego internetu. Co ciekawe, reguła “n+2” zakłada, że wciąż będą ogłaszane naboru do projektów finansowanych ze środków ze starej perspektywy na lata 2007-2013.

Nowa perspektywa - dyslokacja środków

Pieniądze z nowej perspektywy stanowią ostatni tak wielki zastrzyk finansowy z UE. W jej ramach zostanie zrealizowanych 8 programów krajowych, jeden ponadregionalny (Polska Wschodnia) oraz 16 regionalnych. Miliardy przeznaczymy między innymi na cyfryzację Polski, nowe drogi, naukę, rozwój przedsiębiorczości i aktywizację zawodową. Dla większości województw (oprócz mazowieckiego) poziom zaangażowania środków z Brukseli  w inwestycje będzie wynosił 85 procent.

Program Infrastruktura i Środowisko, w ramach którego będzie do wydania duża część środków, ma na celu zwiększenie atrakcyjności Polski w oczach inwestorów poprzez ulepszanie infrastruktury technicznej oraz poprawę kondycji środowiska, polepszanie zdrowia oraz rozwój spójności regionów. Innym programem będzie Inteligentny Rozwój, znany poprzednio jako Innowacyjna Gospodarka, wspierający nowe technologie oraz badania. Pieniądze otrzymają projekty badawczo-rozwojowe, których założeniem będzie kooperacja biznesu i nauki.

Trzy miliardy euro z górką pójdą na program Wiedza Edukacja Rozwój, znany wcześniej jako Kapitał Ludzki. Do podstawowych celów WER można zaliczyć inwestycje w oświatę, zwiększanie odsetka zatrudnionych, walkę z ubóstwem oraz poprawianie mobilności pracowników.

Lata 2014-2020 będą okresem ostatniego tak wielkiego dopływu wspólnotowych środków. Traktat Europejski określa, że w 2020 roku Polska będzie cechować się gospodarką o dobrym poziomie konkurencyjności, sprawną infrastrukturą komunikacyjną oraz wdrożonymi programami ochrony przyrody i gospodarki odpadowej.