Struktura organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce składa się z 217 inspektoratów, 43 oddziałów oraz 63 biur terytorialnych. Całość tworzy instytucję, , która posiada osobowość prawną i zajmuje się gromadzeniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne obywateli , jak również dystrybucją świadczeń (na przykład zasiłków chorobowych albo macierzyńskich, emerytur, rent) w kwotach i na zasadach sprecyzowanych w przepisach ustawy.

Inspektoraty, jako jedne z najmniejszych jednostek organizacyjnych ubezpieczyciela, usytuowane są niemalże we wszystkich powiatach w Polsce. Wszystkich jest ich 217. Do zadań inspektoratów należy:

 • orzecznictwo lekarskie na potrzeby ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • przetwarzanie danych dla potrzeb działalności ZUS,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • szkolenie pracowników i pracodawców,
 • dochodzenie należnych składek i opłat,
 • obsługa poligraficzna jednostki,
 • realizacja porozumień i umów międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi,
 • dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,
 • stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zleconych Zakładowi do wypłaty,

Warto wiedzieć, że z pracownikami jednostek terenowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można skontaktować się w następujący sposób:

 • odwiedzając jednostkę osobiście,
 • telefonicznie,
 • drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną czy formularz zamieszczony na stronie internetowej),

Numery telefonów do poszczególnych inspektoratów znaleźć można na głównej stronie ubezpieczyciela - www.zus.pl. Trzeba jednak pamiętać, że właściwą jednostką organizacyjną, powołaną do rozpatrzenia danej sprawy, jest placówka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych terytorialnie przyporządkowana do miejsca zamieszkania płatnika lalbo siedziby firmy, w której płatnik pracuje.