Struktura aparatu skarbowego opiera się na aparacie poboru podatków. Ten z kolei składa się z dwóch organów administracyjnych: urzędy skarbowe oraz izby skarbowe. Najmniejszymi organami rządowej administracji specjalnej w zakresie regionalnym są urzędy skarbowe nadzorowane przez izby skarbowe. Elementy organizacyjne mogą posiadać kształt oddziału, referatu lub stanowiska pracy. Dowodzi nimi naczelnik urzędu skarbowego. Organami większego stopnia w zakresie wojewódzkim są izby skarbowe. Dowodzi nimi dyrektor. Natomiast do szablonowych obowiązków izb należy: kontrola nad urzędami skarbowymi oraz orzecznictwo w drugiej instancji w sprawach podatkowych należności budżetowych, kar skarbowych, jak również egzekucja zapłat pieniężnych i kar. Izby skarbowe są również zobowiązane do sprawowania czynności związanych z przeprowadzaniem kontroli podatkowej, dewizowej i finansowej oraz weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych firm państwowych i innych państwowych jednostek organizacyjnych. Kontrolują również przedsiębiorstwa profesjonalnych biegłych księgowych w firmach i zakładach objętych tą kontrolą.