Każdy pracodawca ma obowiązek wypłacania wynagrodzenia, odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych za każdego pracownika oraz odprowadzania zaliczki na PIT z każdej wypłaty. W jaki sposób zatem poprawnie prowadzić kadry swojej firmy? Kadry to jeden z najbardziej znaczących działów w księgowości firm, które zatrudniają sporą liczbę pracowników. To tam obliczane są składki ubezpieczeniowe, wynagrodzenia i zaliczki na podatek dochodowy. Tworzone są z dokumentów zawierających wszelkie potrzebne, w celach naliczenia wynagrodzenia netto, podatkowych i składkowych, informacje umożliwiające obliczenia, służące do stworzenia rocznych deklaracji podatkowych i składkowych. Do najważniejszych dokumentów kadrowych należy kartoteka wynagrodzeń, w której skład wchodzi lista płac pracowniczych. Kartoteka wynagrodzeń powinna składać się z takich informacji jak:
 • dane adresowe pracownika (kraj, powiat, województwo, kod pocztowy, miejscowość, telefon, gmina, numer mieszkania, ulica, poczta, numer domu)
 • dane o wynagrodzeniu (płaca zasadnicza, nagrody, premia, dodatki i inne)
 • dane osobowe pracownika (imię i nazwisko, PESEL, NIP, data urodzenia, miejsce urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer dokumentu tożsamości, imię matki, drugie imię, nazwisko rodowe, imię ojca)
 • dane o zatrudnieniu (rodzaj umowy, ewentualna data zakończenia umowy, data zawarcia)
Lista płac To dokument księgowy, stosowany w rachunkowości, uwierzytelniający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników, wraz ze wszelkimi obowiązującymi składkami płaconymi zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Powinna ona zawierać pewne stałe elementy, czyli:
 • datę wystawienia
 • zapis o wysokości wymiaru podstawy
 • zapis o ilości przepracowanych godzin w danym miesiącu
 • miesiąc, którego dotyczy
 • podpisy osoby akceptującej i sporządzającej
 • zapis o wynagrodzeniu brutto i netto
 • zapis o wysokości uiszczonej zaliczki na podatek dochodowy
 • oznaczenie lub nazwę listy płac
 • numery stron
 • zapis o przyznanych premiach
 • zapis o wysokości składek ubezpieczeniowych
 • zapis o przyznanych nagrodach
 • zapis o przyznanych prowizjach
 • zapis o zwolnieniach L4 za dany miesiąc
 • wykaz godzin przepracowanych nadliczbowo
 • nazwę pracodawcy