Minister Finansów wyjaśnia

W związku z niejednoznaczną interpretacją przepisów zarówno przez podatników, jak i organy podatkowe, Minister Finansów w piśmie PT7/8183/145/527/MHL/13/RD82437 wyjaśnia kwestię stosowania nazw towarów i usług na paragonach, które mają pozwolić na ich jednoznaczną identyfikację. Obowiązek ten wynika z par. 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z dnia 14 marca 2013 roku. Jak podkreśla minister, ust. 2 par. 8 rozporządzenia mówi o tym, że paragon fiskalny musi być czytelny i umożliwić nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej transakcji. W miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi może zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. 

Czytelna nazwa towaru lub usługi

Zdaniem Ministra Finansów podatnik powinien użyć oznaczenia nazw towarów i usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru i usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku i aby użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem i usługą, przy czym wprowadzony w przepisie §8 ust. l pkt 6 rozporządzenia z 2013 r. wymóg „jednoznaczności” wyłącza możliwość stosowania nazw grup towarów. Oznacza to, że podatnik stosujący nazewnictwo spełniające wymóg „jednoznaczności”, o którym mowa w przepisie §8 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia, zamiast posługiwać się takimi określeniami (właściwymi dla nazwy określonych grup towarów) jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (w grupie warzywa/owoce), chleb, bułka (w grupie pieczywo), ser żółty, mleko (w grupie nabiał), piwo, wino, wódka (w grupie napoje alkoholowe).

Jednoznaczna identyfikacja towarów i usług

Jednoznaczna identyfikacja towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje, np.  podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor” dla oferowanych tego typu towarów. Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte różnymi stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) - objęte 8% stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce - objęte 5% stawką podatku VAT, czy chleb o przedłużonej trwałości ­ objęty stawką 8 % oraz chleb z terminem przydatności do spożycia nie dłuższym niż 14 dni ­ objęty 5 % stawką podatku VAT.

Usługi z własnym nazewnictwem

W przypadku podmiotów świadczących usługi ministerstwo stwierdziło, że podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Tym samym, przykładowo w przypadku podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą zależały od samej oferty tego podatnika (oferta może ograniczać się do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów, a może również obejmować dekorację sal balowych. samochodów itp.). Przy określaniu nazwy towaru (usługi) można, jak wskazano wyżej, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu danego cennika. Tym samym, jeżeli dany podatnik w swoim cenniku wyróżnia np. pozycję bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb stosowania kasy rejestrującej może on wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosownym rozszerzeniem. jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety). Zważywszy, że ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym, w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny, składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych.