Obowiązek istnieje nie tylko co do samego założenia firmowego konta bankowego, lecz także do prowadzenia poprzez to konto rozliczeń podatkowych i składkowych. Nie trzeba jednak mieć osobnego konta firmowego, gdyż wszystkie te zobowiązania można wykonywać z konta osobistego.

Instytucje państwowe a wymóg posiadania konta firmowego

Paragrafy nie zabraniają prowadzenia firmy z wykorzystaniem rachunku indywidualnego. Obecne przepisy skarbowe obligują tylko właścicieli firm, podlegających ustawie o rachunkowości, do wykonywania rozliczeń podatkowych za pośrednictwem przelewu bankowego, poprzez konto zgłoszone stosownie wcześniej w urzędzie skarbowym. Co więcej, zgodnie z artykuł 61 OP, z obowiązku przeprowadzania rozliczeń przy udziale konta bankowego, zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy.

Identycznie sprawa wygląda z przelewami do ZUS-u. Właściciel firmy, który jest mikroprzedsiębiorcą w zgodnie z wytycznymi ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, ma prawo opłacać składki ubezpieczeniowe także za pośrednictwem poczty. Z kolei, pozostali płatnicy zobowiązani są realizować te płatności w formie bezgotówkowej, lecz poprzez konta bankowe.

Przelewy bankowe a kontrahenci

Realizacja czy odbiór płatności , które są związane z wykonywaną działalnością gospodarczą, musi nastąpić poprzez rachunek bankowy przedsiębiorcy w przypadku, gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inna działalność gospodarcza
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, większa niż równowartość 1,5 tys. euro, przeliczonych na zł. według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji (artykuł 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej)

Poniżej wskazanej w ustawie kwoty, płatności między właścicielami działalności gospodarczych mogą zostać opłacone gotówką. Ponadto, przelewy tego typu dotyczą tylko i wyłącznie kontaktów firmowych. Obowiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem konta bankowego nie ma w ogóle w przypadku transakcji klient-przedsiębiorca.