Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług szczegółowo definiują przypadki, w których właściciel działalności gospodarczej ma prawo zmniejszyć wymiar podatku VAT. Istnieją jednakże takie sytuacje, w których będzie to niewykonalne, a zła interpretacja przepisów, zagraża konsekwencją karną. Odliczenie VAT to innymi słowy, zmniejszenie o wartość podatku VAT, kwoty należnego podatku z tytułu zrealizowanej sprzedaży. W rezultacie, odwzorowuje się w postaci zmniejszenia sumy podatku należnego do uiszczenia w skarbówce albo powstaniem nadwyżki, którą można przenieść na następny okres rozliczeniowy. Kiedy można odliczyć VAT Podatnik ma prawo do odliczania VAT w zakresie, towarów i usług, używanych do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, zakup usług albo towarów musi być związany z posiadaną przez podatnika firmę. Prawo przewiduje jednakże parę wyjątków, rozszerzających prawo do odliczenia podatku VAT na przypadki, w których podatek naliczony nie jest związany z czynnością opodatkowaną.. Podzielić je można na trzy grupy: Import zagraniczny Podatnik ma prawo do odliczania podatku VAT, jeżeli importowane albo zakupione usługi albo towary dotyczą:
  • wydania prezentów, próbek, drukowanych materiałów reklamowych (artykuł7 ustęp3-7 ustawy o podatku od towarów i usług)
  • dostawy towarów albo świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju (czyli formalnie nieopodatkowanych), jeżeli sumy te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a właściciel działalności gospodarczej jest w posiadaniu dokumentów ,potwierdzających związek odliczonego podatku z tymi czynnościami
Usługi niematerialne Właściciel działalności gospodarczej, w myśl art.27 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, posiada także prawo do odliczeń podatku VAT, jeżeli miejscem świadczenia usług niematerialnych jest terytorium państwa poza UE lub jeżeli usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzające związek odliczonego podatku z tymi czynnościami|jest w posiadaniu dokumentów ,z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami:
  • transakcji, w tym pośrednictwa, dotyczących rachunków terminowych i bieżących, płatności, przelewów, długów, czeków i innych zbywalnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem inkasa należności i faktoringu
  • udzielania i pośrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarządzania kredytem przez kredytodawcę
  • transakcji, w tym pośrednictwa dotyczącego walut, banknotów i monet używanych jako prawne środki płatnicze - z wyłączeniem przedmiotów kolekcjonerskich
  • transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym też świadczonych przez brokerów ubezpieczeniowych i agentów ubezpieczeniowych
  • pośrednictwa lub wszelkich działań w zakresie gwarancji kredytowych, lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniędzy oraz zarządzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę
  • transakcji, w tym pośrednictwa, z wyłączeniem zarządzania i przechowywania, których przedmiotem są akcje, udziały w spółkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartościowe - z wyłączeniem dokumentów ustanawiających tytuł prawny do towarów lub udziałów
Złoto jako towar Podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT też w sytuacji, gdy wykonując czynności zwolnione od podatku na podstawie artykułu 122 ust. 1 ustawy o VAT (dot. złota inwestycyjnego), nabywa:
  • usługi , które polegają na zmianie postaci, masy lub próby złota, w tym złota inwestycyjnego, w tym także wewnątrzwspólnotowo, a także jeśli importuje towar lub usługi, związane z wytworzeniem lub przetworzeniem złota inwestycyjnego
  • złoto inwestycyjne od podatnika wytwarzającego lub przetwarzającego złoto w celach przemysłowych albo dostarcza złoto w celach przemysłowych, w tym także wewnątrzwspólnotowo, lub importuje złoto inne niż złoto inwestycyjne, jeśli to złoto jest następnie przekształcone w złoto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz.
Zobacz też:
przelicznik netto brutto