Leasing jest innowacyjną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, nie wymagającą dokładania wysokiej kwoty środków własnych. Na czym dokładnie on polega? Rozpoznawalną cechą leasingu jest to, że przez cały okres funkcjonowania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, z kolei, leasingobiorca spłacając raty leasingowe, eksploatuje go do swych celów gospodarczych. Umożliwia on wliczenie całego, opłacanego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co stwarza możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. Struktura umowy leasingowej W zawieranych umowach leasingu warto wyróżnić parę głównych składowych, kształtujących cenę usługi leasingowej:
  • Opłata końcowa (opcja wykupu)- inaczej jest, to cena sprzedaży przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
  • Rata leasingowa (czynsz leasingowy) - jest to wyrażona w pieniądzu zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu
  • Prowizja (koszty manipulacyjne) - płatności manipulacyjne mają pokryć koszty obsługi transakcji w ustalonej wielkości procentowej, w stosunku do wartości leasingowanego środka trwałego
  • Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w chwili zawierania umowy leasingu, będąca częścią wartości leasingowej przedmiotu, zwykle 10 procent
  • Depozyt gwarancyjny - są to przeważnie miesięczne opłaty, nie podlegające fakturowaniu, przeznaczone na pokrycie ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy. Depozyt po zakończonej umowie jest zwracany klientowi lub zaliczany na poczet płatności ostatnich rat albo wysokiego wykupu.
Co podlega pod umowę leasingową? Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma albo nieruchoma, służąca celom zarobkowym przedsiębiorcy, dobro o charakterze inwestycyjnym. W rachunkowości przedsiębiorstw tą definicją określa się środek trwały, t.j.:
  • nieruchomości: budynki przemysłowe, biurowce
  • maszyny: linie technologiczne, sprzęt budowlany, dźwigi
  • sprzęt biurowy: meble, komputery, kserokopiarki
  • samoloty, statki
  • środki transportu kołowego: samochody ciężarowe, dostawcze, osobowe, specjalne