Każdy właściciel firmy ma możliwość odliczeń podatku VAT od towarów i usług, wykorzystywanych w celach opisanych w ustawie. Ogólna zasada odliczeń jest prosta. Od kwoty podatku za dany okres rozliczeniowy odejmuje się kwoty podatku VAT uwzględnione na fakturach sprzedażowych. Cały problem tkwi w tym, iż występuje mnóstwo wyjątków, kiedy to odliczenie podatku nie jest możliwe. W myśl zapisów ustawy o podatku od towarów i usług, zmniejszenie wymiaru podatku należnego urzędowi skarbowemu jest bezpodstawne w przypadku:
  • usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników, świadczących usługi przewozu osób
  • towarów i usług, których nabycie zostało udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia podmiotowego albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjątkiem przypadków sporządzenia spisu z natury i zawiadomienia o tym Naczelnika Urzędu Skarbowego lub nastąpiło w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi
  • oleju napędowego, paliw silnikowych i gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, których łączna masa pojazdu nie przekracza 3 500 kg - z wyłączeniem pojazdów opisanych w art. 86 ust. 4 pkt. 1-7 ustawy o VAT
  • importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest realizowana bezpośrednio albo pośrednio na rzecz podmiotu, mającego siedzibę lub zarząd, miejsce zamieszkania na terytorium krajów uwzględnionych w załączniku numer 5 do Ustawy o podatku od towarów i usług