Księga Przychodów i Rozchodów

Podatnicy roliczający podatek dochodowy liniowy, na zasadach ogólnych, którzy nie przekroczyli limitu 1 200 000 EURO i spółki jawne wykonujące działalność , jeśli nie muszą mieć ksiąg handlowych, mają obowiązek do posiadania księgi przychodów i rozchodów. Pod warunkiem powrotu poniżej limit 1 200 000 EURO osoba płacąca podatki ma prawo cofnąć się na KPiR. W takiej sytacji jesteśmy zobowiązani do poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Płatnik podatków zakłada podatkową księgę przychodów i rozchodów, o czym musi zawiadomić US najpóźniej po upływie 20 dni od dnia jej zaprowadzenia. Jest jedną z form opodatkowania, w której wielkość podatku jest zależna od faktycznie uzyskanych dochodów, rozumianych jako nadwyżka sumy przychodów z działalności gospodarczej nad kosztami uzyskania przychodów osiągniętych w roku podatkowym (tzw zaliczka na podatek dochodowy). Rozliczając się na zasadach ogólnych należy wpłacać najpóźniej do 25-tego każdego miesiąca, zaliczkę do Urzędu Skarbowego. Wszystkie dokumenty, które są podstawą do wpisów w księdze (takie jak faktury, rachunki itp.) podatnik jest zobowiązany gromadzić i trzymać przez 5 lat. Sposób prowadzenia takiej Księgi jest określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 grudnia z 1999 roku, w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów może pomóc program do fakturowania i kpir, autorstwa firmy mediait. Na stronie o księdze przychodów i rozchodów Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów obciążeni są powinnością prowadzenia odmiennych ewidencji takich jak kart przebiegu pojazdów, spis ST, kartoteka wyposażenia, dowodów wewnętrznych, protokółów likwidacji, spisu przychodów pracowników, remanentów rocznych, księgi kontroli i tym podobnych. Do posiadania księgi przychodów i rozchodów w dodatku są zobowiązani rolnicy prowadzący działalność gospodarczą. Jeżeli przychód z działalności takiej osoby nie przekacza limitu 10 000 PLN, wówczas rolnik taki ma uproszczoną formę KPiR. W przyciwnym razie rolnik ma obowiązek prowadzić ewidencje jak pozostali przesiębiorcy. Nadzwyczaj ważkie jest wpisywanie wpisów w właściwych kolumnach. W kolumnie numer 10 licząc od lewej księgujemy zakup towarów handlowych i materiałow podstawowych., W kolumnie numer czternaście księgowane są sumę kolumn od 10 do 13. , W kolumnie nr 12 księgujemy wynagrodzenie w gotówce i naturze., W kolumnie nr osiem licząc od lewej wpisujemy pozostałe przychody., W kolumnie nr 7 wpisywane są przychody ze sprzedaży wyrobów i towarów handlowych., W kolumnie nr 9 księgowane są sumę kolumn 7 i 8., W kolumnie nr 13 licząc od lewej wpisywane są pozostałe wydatki nie mieszczące sie innych kolumnach, W kolumnie nr jedenaście księgujemy koszty uboczne zakupu.

Zamknięcie roku

Podatnicy posiadający KPiR na koniec każdego roku podatkowego dokonują zamknięcia księgi. Zamknięcie ksiąg powiązane jest z przede wszystkich z procesem inwentaryzacji. Na inwentaryzację składają się:
  • sporządzenie spisu z natury – 31.12.2008 r.
  • wycena towarów i materiałów objętych spisem do 14 stycznia 2009 r.
  • wpisanie do księgi wartości spisu z natury oraz rozliczenia dochodu za rok 2008 – do 30 kwietnia 2009.