Car-InsuranceBiznesmeni mogą rozliczać wydatki powiązane z samochodem osobowym w zakresie leasingu operacyjnego (bieżącego) lub leasingu kapitałowego (finansowego). Co prawda prawo podatkowe nie reguluje podziału tych dwóch postaci finansowania, to dysproporcje między nimi mają kluczową wymowę dla danych następstw podatkowych. Leasing finansowy charakteryzuje się tym, że do kosztów otrzymania dochodów wlicza się jedynie część z odsetkami rat leasingowych oraz amortyzuje się u używającego (przy autach osobowych kwotę nie wyższą niż odpowiednik 20 tys. euro), tymczasem w leasingu operacyjnym auto amortyzuje finansujący, a używający zalicza do wydatków opłaty leasingowe (opłata wstępna, raty leasingowe). Dodatkowo w obu sytuacjach do wydatków otrzymania dochodów zalicza się wydatki eksploatacyjne (zakup paliwa, oleju do silnika), wydatki powiązane z oględzinami technicznymi i reperacjami, składki ubezpieczeniowe (w granicach limitu, to jest w części obejmującej na równość 20 tys. euro), jeżeli na podstawie umowy koszt ponosi używający. Mimo że w leasingu operacyjnym samochód osobowy nie jest majątkiem korzystającego, to nie obowiązuje go pułap ograniczający możliwość zaliczenia wydatków do kosztów wypływających z przemnożenia liczby rzeczywiście przejechanych odległości oraz aktualnej stawki za kilometr przebiegu (nie trzeba prowadzić rejestru przebiegu pojazdu). Ograniczenia, które istnieją w sytuacji kupna aut osobowych w ramach leasingu, występują także w podatku od towarów oraz świadczeń. Podatnicy korzystający z aut osobowych mogą odliczyć 60%, jednak nie więcej niż 6000zł podatku VAT naliczonego od opłat leasingowych (czynszu, rat oraz innych opłat wynikających z powziętej umowy). W sytuacji leasingu operacyjnego, VAT można odliczać od faktur co miesiąc stworzonych, zaś w sytuacji leasingu finansowego od faktury sporządzonej na całą wartość w dniu wydania towaru. Ograniczenie w odliczaniu VAT w wielkości 60% kwoty podatku wykazanej w fakturze (nie więcej niż 6000zł) nie zastosowuje się do innych wydatków powiązanych z korzystaniem z pojazdu na przykład koszty na naprawy, remonty (z wyłączeniem kupna paliwa, które nie ulega potrąceniu VAT). Po ukończeniu umowy leasingu operacyjnego, bardzo często biznesmeni wykorzystują możliwość wykupu przedmiotu. Ważność podstawowa ustala się podług ogólnych norm, zgodnie z którymi za wartość początkową środka trwałego w sytuacji wykupu po zakończeniu umowy leasingu, uważa się cenę pozyskania wynikającą z faktury poświadczającej kupno, zwiększona o niepodlegający potrąceniu VAT.