Systemy i przeliczniki amortyzacji podatkowej

Ordynacja o rachunkowości nie okeśla jakimi metodami należy amortyzować środki trwałe. Wybór metody amortyzacji ustawodawca oddawł jednostce. Płatnik przed rozpoczęciem amortyzacji wybiera jedną z dopuszczalnych metod amortyzacji dla konkretnego środka trwałego i wybraną metodę wykorzystuje przez cały okres jego używania w firmie. W trakcie amortyzacji płatnicy nie mają możliwości zmiany uprzednio wybranej metody amortyzacji. Mają możliwosć jedynie zmieniać stawki amortyzacyjne w ramach tej samej metody.

W świetle przepisów podatkowych można wymienić amortyzację przy zastosowaniu:

  • metody liniowej
  • metody degresywnej
  • stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie
  • metody jednorazowej amortyzacji

 

Należy mieć w pamięci fakt, że zakup środka trwałego musi być udokumentowany fakturą.

Informacja reklamowa
Zapraszam do spróbowania wyśmienitego programu do faktur 'księgowość internetowa'

Możliwością dokonywania jednokrotnego odpisu amortyzacyjnego zawarte zostały środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Płatnik takiego odpisu może dokonać w roku rozliczeniowym, w którym te składniki majątku zostały wprowadzone do rejestru środków trwałych. Także łączna kwota dokonywanych jednorazowych odpisów - zarówno u podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą jak i małego podatnika - nie może przekroczyć w danym roku podatkowym wartości 50.000 euro. Także do przeliczenia tego limitu na złote stosuje się uśredniony kurs euro ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień pracujący października roku poprzedzającego rok podatkowy i też zaokrągla się go do 1.000 zł (art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 12 ustawy o pdop). Stąd, biorąc pod uwagę wskazany wyżej średni kurs euro w wysokości 3,3775 zł, kwota jednokrotnego odpisu amortyzacyjnego na 2009 r. ograniczona będzie limitem w wysokości 169.000 zł. Zarazem przepisy regulujące to zagadnienie wskazują, że przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od składowych majątku nieprzekraczających 3.500 zł, o których mowa w art. 22f ust. 3 ustawy o pdof.