Amortyzacja Środków Trwałych

Kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu użytkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne). Podatnicy maja możliwość nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od elementów majątku, w których wartość początkowa nie przekracza 3 500 pln. wydatki poniesione na ich zakup stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Do zautomatyzowanej Amortyzacji podlegają:
 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe
 • budynki, lokale będące odrębną własnością, budowle
 • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • prawa do: wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, znaków towarowych, patentów, wynalazków
 • koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:
  • produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określone, oraz
  • t echniczna przydatność produktu lub technologii została przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjął decyzję o wytwarzaniu tych produktów lub stosowaniu technologii, oraz
  • z dokumentacji dotyczącej prac rozwojowych wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii
 • przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej 'inwestycjami w obcych środkach trwałych'
 • licencje
 • urządzenia, maszyny, środki transportu
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)
 • składniki majątku, wymienione w 1, nie stanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • wartości niematerialne i prawne
 • budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie
 • tabor transportu morskiego w budowie
 • inne przedmioty - o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, używane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej.
 • wartość firmy jeżeli wartość ta powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania, a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający
 • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
Amortyzacji nie podlegają
 • grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów
 • budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu
 • składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane, w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano tej działalności - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.
 • dzieła sztuki i eksponaty muzealne

Amortyzacja lokalu, budynku, gruntu

Amortyzujemy budowle, budynki, lokale nabyte bądź też wytworzone we własnym zakresie które są własnością lub też współwłasnością. W przypadku osób rozliczających się z tytułu najmu w formie ryczałtu amortyzacja nie jest kosztem. Grunty oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu nie podlegają odpisom amortyzacyjnym. Od lokali jak również budynków wykorzystywanych do działalności gospodarczej dokonuje się odpisów amortyzacyjnych wg ustalonego współczynnika. W przypadku budynków ( lokali) niemieszkalnych można zastosować indywidualną stawkę amortyzacji gdy wiemy, że dany obiekt liczy co najmniej 30 lat, w tej sytuacji okres amortyzacji może trwać nawet 10 lat, a w sytuacji lokalu mieszkalnego z preferencyjnej stawki można już skorzystać gdy nieruchomość liczy pięć lat.

Ustalenie wartości początkowej

Przy ustalaniu wartości początkowej brana jest pod rozwagę cena nabycia, która może zostać zwiększona o koszty naliczone do dnia przekazania ŚT do użytkowania są to koszty opłat notarialnych, opłat skarbowych, odsetek, prowizji oraz pomniejszona o podatek VAT( gdy przysługuje obniżenie podatku należnego o naliczony).

Jednorazowa amortyzacja

Z jednorazowej amortyzacji mają możliwość skorzystać mali podatnicy, których łączna wartość przychodu ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem nie przekroczy 120 tys. €. Kwota jednorazowego odpisu nie może być większa niż 50 tys. €, amortyzacja ta dotyczy środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych, odpisów dokonuję się w miesiącu w którym zostały wprowadzone do ewidencji. W sytuacji gdy dokonano już w ciągu roku podatkowego jednorazowy odpis od zakupionego środka trwałego a wartość nie przewyższa kwoty 50 tys. €, można dokonać zryczałtowanego odpisu do nowo zakupionego ŚT, tak by łączna kwota amortyzacji nie przekroczyła w/w wartości.