Od 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie oraz umowy o świadczenie usług. Nowelizacja wdraża bezwzględny obowiązek wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej. Zmiana oznacza nowe obowiązki dla pracodawców w postaci ewidencjonowania przepracowanego czasu. Minimalna stawka godzinowa znajdzie zastosowanie do umów zleceń zarówno zawieranych od 1 stycznia, jak i tych trwających w tej dacie. W związku z tym konieczna będzie zmiana obowiązujących umów. Przepis ten nie będzie miał zastosowania do umów agencyjnych oraz umów o dzieło.

Nieprzestrzeganie tego obowiązku skutkować będzie sankcjami za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

#zozbacztez#

Rodzaje umów cywilnoprawnych objętych nową regulacją

Nowa regulacja dotyczące minimalnej stawki godzinowej na umowie zlecenie obejmuje:

  • umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu,

  • umowy zlecenia.

Wyłączenie, czyli których umów nie dotyczy minimalna stawka godzinowa

Minimalna stawka godzinowa nie dotyczy umów zlecenia o charakterze prywatnym, zawartych między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Przepisy również nie będą miały zastosowania do wszystkich umów, w których o miejscu wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi decyduje zleceniobiorca lub świadczący usługi i przysługujące wynagrodzenie określono prowizyjnie, czyli wynagrodzenie określone jest wyłącznie w zależności od rezultatów wykonania zlecenia lub świadczenia usługi.

 

Tutaj znajdziesz cały artykuł » Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2017 roku