Faktura VAT jest dokumentem handlowym, dokumentującym operację gospodarczą, pomiędzy sprzedawcą i kupcem. Obowiązek korzystania z faktur VAT definiuje Ustawa z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, z późniejszymi zmianami, zwana popularnie 'Ustawą o VAT'. Zwrócić uwagę należy, iż fakturę należy wystawić najpóźniej z datą powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednakże niż 30 dnia przed powstaniem obowiązku podatkowego. Normy te nie dotyczą wystawiania faktur VAT w zakresie dostarczania energii elektrycznej i cieplnej, gazu, usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych oraz usług wskazanych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy o usługach komunalnych, pod warunkiem, że faktura zawiera dane, którego okresu rozliczeniowego dotyczy. Do najchętniej wystawianych faktur zaszeregować można: Faktura VAT marża to dokument, jaki stosują ci, którzy upełnomocnieni są do płacenia podatku zgodnie z procedurą marża. Procedurę tę stosują np. podatnicy świadczący usługi w zakresie turystyki jak również ci, którzy świadczą usługę dostawy towarów używanych. Według ustawy o VAT, marża to różnica między kwotą należności, którą musi uiścić nabywca usługi lub produktu, a ceną, jaką zapłacił podatnik towarów lub usług zakupując je od innych podatników (transport, wyżywienie, ubezpieczenie, zakwaterowanie). Faktura marża jest dokumentem wiele bardziej uproszczonym, niż zwykła faktura VAT. Nie musi ona zawierać następujących danych: - suma wartości sprzedaży z uwzględnieniem stawki, - wartość sprzedaży netto, - stawka podatku, - cena jednostkowa netto, - kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto Płatnicy nie mają także obowiązku wyszczególniać na fakturze VAT swojej marży. W fakturze wpisują tylko: - jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług, - dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, - numery NIP sprzedawcy i nabywcy, - imię, nazwisko/ nazwę sprzedawcy, - kwotę należności ogółem wyrażoną cyframi oraz słownie dzień, - nazwę towaru lub usługi, - adresy Faktura VAT zaliczkowa jest dokumentem, mającym na celu potwierdzić, że należność za wydany towar lub wykonaną usługę została pobrana bądź w całości, bądź w części, przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeśli zatem sprzedawca lub wykonawca usługi otrzymał wcześniej przedpłatę, zaliczkę, zadatek, czy ratę, fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od daty otrzymania kwoty.Faktura zaliczkowa , zawierać powinna : - numery NIP sprzedawcy i nabywcy, - daty wystawienia oraz numery poprzednich faktur zaliczkowych (jeżeli je wystawiano) oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto, - kwotę otrzymanej części lub całości należności brutto, - datę otrzymania części/ całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), jeśli ta nie pokrywa się z datą wystawienia faktury, - kwotę podatku, - imię, nazwisko/ nazwę sprzedawcy i nabywcy, oznaczenie 'Faktura VAT' lub 'Faktura VAT-MP' , - stawkę podatku, - dzień, miesiąc, rok dokonania sprzedaży, - dane dotyczące zamówienia lub umowy W przypadku, gdy faktury zaliczkowe nie pokrywają całej sumy brutto, sprzedający - po sprzedaży] produktu lub wykonaniu usługi - wystawia fakturę na zasadach ogólnych. Sumę wartości produktów lub usług w tym przypadku, pomniejsza się o kwotę otrzymanych części należności, natomiast wartość podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności. Faktura ta powinna zawierać numery faktur wystawionych przed przekazaniem towaru lub wykonaniem usługi. W sytuacji, gdy faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca nie wystawia faktury w terminie podanym wyżej. Jeżeli po wystawieni faktur zaliczkowych nastąpi konieczność do zastosowania innej stawki VAT, wówczas należy wystawić fakturę korygującą. Faktura pro forma jest typem dokumentu, który nie należny do dokumentów księgowych. Jest on zapowiedzą, że dokument, np. faktura VAT, zostanie wystawiony. Polskie przepisy nie regulują kwestii wystawiania faktur pro forma, faktury te mimo to funkcjonują w obrocie gospodarczym i chętnie wykorzystywane są przez przedsiębiorców. Faktura pro forma mieści w sobie te same komponenty, co faktura VAT, odróżnia ją jedynie wyróżnik 'Faktura pro forma' w miejsce 'Faktura VAT'. Pamiętać należny, że faktura pro formy nie zwalnia podatnika z konieczności wystawienia faktury według wymogów ogólnych, gdyż sam w sobie nie przedstawia potwierdzenia dokonania transakcji. Nie jest wobec tego w myśl litery prawa dowodem księgowym, w związku z tym podatnik nie ma możliwości zamieszczenia jej w rejestrze zakupów, rejestrze VAT oraz w konsekwencji w deklaracjach VAT. W obrocie gospodarczym faktura pro forma spełnia funkcję swego typu oferty zawarcia umowy sprzedaży (towaru i usług). Pełni ona funkcję informacyjną, z racji tego, iż z jej pomocą sprzedający przybliżają kontrahentom kryteria umowy sprzedaży. Co oznacza strony transakcji, przedmiot sprzedaży, opłatę oraz termin płatności. Dodatkowo faktura pro forma może zostać uznana jako potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zaś dla kontrahenta może być wezwaniem do wpłacenia przedpłaty przed odbiorem produktu lub świadczeniem usług. Zobacz też:
vat zz