Kontrahenta, spóźniającego się ze spłatą należnych zobowiązań finansowych, ukarać można odsetkami naliczanymi za zwłokę. Zezwala na to Kodeks Cywilny, regulujący wszystkie umowy cywilnoprawne. Jak zatem naliczyć odsetki za zwłokę? Jak wyliczyć należne odsetki Kodeks Cywilny reguluje umowy cywilnoprawne, dlatego też w zapisach umowy między stronami nie wolno określić odsetek większych niż 4-krotna stopa lombardowa Narodowego Banku Polskiego. Natomiast gdy stopa odsetkowa nie była odrębnie ustalona między stronami, trzeba zastosować się do art. 481 § 2 Kodeksu Cywilnego K.C., zezwalającego na naliczanie odsetek ustawowych. Obecnie wynoszą one 13% należności w skali rocznej. Jak sporządzić notę odsetkową Nota odsetkowa, innymi słowy monit zaległości, musi zawierać wszystkie informacje dotyczące powstałych wierzytelności. Składa się m.in. z:
 • terminu kiedy należy uregulować powstałe zadłużenie wraz z odsetkami
 • daty sporządzenia dokumentu
 • wskazania sposobu uregulowania płatności
 • danych wierzyciela i danych dłużnika
 • terminu opóźnień w spłacie
 • rodzaju powstałych zobowiązań
 • kwoty powstałych zobowiązań i należnych od niej odsetek
 • podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia noty
Od kiedy można naliczać odsetki W myśl art. 481 K.C., jeśli odbiorca opóźnia się z zapłatą należności, wierzyciel ma prawo żądać odsetek za czas spóźnienia. Procedurę naliczania odsetek można rozpocząć od pierwszego dnia , w którym minął termin zapłaty, przy czym:
 • jeżeli termin zapłaty przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, tzn. w święto albo w niedzielę, wówczas ulega on przesunięciu na następny dzień, który nie jest ustawowo wolnym od pracy (np. z niedzieli na poniedziałek)
 • jeżeli termin zapłaty przypada na inny dzień wolny od pracy, np. na sobotę, wówczas nie ulega on przesunięciu
Podstawa prawna Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz.93, z późniejszymi zmianami):
 • Art. 481.§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • Art. 482.§ 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy. § 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe.
 • Art. 359.§ 1. Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. § 2. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. § 3. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość odsetek ustawowych, kierując się koniecznością zapewnienia dyscypliny płatniczej i sprawnego przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, biorąc pod uwagę wysokość rynkowych stóp procentowych oraz stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Zobacz też:
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Niewykorzystany urlop Lista obecności