Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie posiada obowiązki?

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

Przedsiębiorca, który zawarł chociaż jedną umowę o pracę z pracownikiem, staje się pracodawcą. Jest on zobowiązany w ciągu 30 dni od zatrudnienia pierwszej osoby zawiadomić na piśmie konkretnego okręgowego inspektora pracy i konkretnego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Dodatkowo ponosi on odpowiedzialność za życie i zdrowie pracowników i za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia go nawet powierzenie spraw BHP innej osobie. Pracodawca w szczególności jest zobowiązany: a. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy: - dostosować pomieszczenia pracy, stanowiska pracy do rodzaju wykonywanej pracy i liczby pracowników - zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, - wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować wykonanie tych poleceń b. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy, c. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy, d. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia zatrudnionych, e. oceniać ryzyko zawodowe: - oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe, - informować pracowników/zatrudnionych o ryzyku zawodowym, - stosować środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko f. zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym: - badać i mierzyć stężenia i natężenia czynników szkodliwych, - zgłaszać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i PIP każdego przypadku rozpoznania choroby zawodowej Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i umiejętności do jej wykonywania, oraz wiedzy na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też ma obowiązek zapewnić szkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy i prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Pracownik nie może podjąć pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego go do pracy na danym stanowisku. Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń przekazywanych pracownikowi i pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wysyłać pracownika na badania okresowe i kontrolne. Koszt badań oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy ponosi pracodawca. Od 18.01.2009 roku pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić środki do jej udzielania.