Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jakie ciążą nad nim obowiązki?

Przedsiębiorca, który zawarł choć jedną umowę o pracę z pracownikiem, staje się pracodawcą. Ma on obowiązek w ciągu 30 dni od zatrudnienia pierwszej osoby zawiadomić na piśmie odpowiedniego okręgowego inspektora pracy i odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Dodatkowo ponosi on odpowiedzialność za życie i zdrowie pracowników oraz za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Z odpowiedzialności tej nie zwalnia go nawet powierzenie spraw BHP innej osobie.

Pracodawca w szczególności jest zobowiązany:
a. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy:

- wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować wykonanie tych poleceń,
- dostosować pomieszczenia pracy, stanowiska pracy do rodzaju wykonywanej pracy i liczby pracowników
- zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
b. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
c. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy,
d. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia BHP oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia obecnego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników,
e. oceniać ryzyko zawodowe:

- stosować środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
- informować pracowników/zatrudnionych o ryzyku zawodowym,
- oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe
f. zapobiegać wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym:

- zgłaszać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i PIP każdego wypadku rozpoznania choroby zawodowej,
- badać i mierzyć stężenia i natężenia czynników szkodliwych

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika nie mającego odpowiednich kwalifikacji, uprawnień i umiejętności do jej wykonywania, oraz wiedzy na temat przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dlatego też ma obowiązek zapewnić szkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Pracownik nie może podjąć pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego dopuszczającego go do pracy na danym stanowisku. Orzeczenia lekarskie wydawane są w formie zaświadczeń przekazywanych zatrudnionemu i pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek wysyłać zatrudnionego na badania okresowe i kontrolne. Koszt badań oraz inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami niezbędnej z uwagi na warunki pracy ponosi pracodawca. Od 18.01.2009 roku pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz zapewnić środki do jej udzielania.