Tytuł do obniżenia stawki ryczałtu odpowiedniego o VAT naliczony, zasadniczo, należy się podatnikowi w miesiącu otrzymania faktury lub dokumentu celnego (art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT). Jednakże od niniejszej reguły jest dużo wyjątków, w tym prawodawca zaprojektował ewentualność wyjątkową dla faktur za tak zwane „media” (art. 86 ust. 10 pkt 3): „Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje:(…) w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jeżeli faktura VAT zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności”. Poprzez „media” należy kojarzyć (wg art. 19 ust. 13 pkt 1 ustawy): 1. dostawę energii elektrycznej i cieplnej i gazu przewodowego, 2. usługi radiokomunikacyjne, telekomunikacyjne (nie tyczy się sprzedaży kart telefonicznych, żetonów albo innych jednostek, jakie umożliwiają korzystanie z usług telekomunikacyjnych art. 19 ust. 18), 3. usługi w zakresie rozprowadzania wody, 4. usługi w obrębie gospodarowania nieczystościami a także wywozu i neutralizowania pozostałości, usługi sanitarne i zbieżne. W sytuacji, gdy płatnik nie wykorzysta prawa obniżenia podatku przysługującego w w/w czasie, ma możliwość przeprowadzić jego pomniejszenie w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następujących po sobie okresów rozrachunkowych (art.86 ust. 11), co powoduje, iż generalnie płatnik posiada trzy miesiące na odliczenie VATu z rachunków za media (patrząc od miesiąca, na który wypada okres płacenia). Ostatecznie, w sytuacji, gdy okres „trzech miesięcy” też nie zostanie zachowany, płatnik ma możliwość zmniejszenia podatku należnego przez korektę oświadczenia VAT-7 za okres, w którym przysługiwało mu do tego uprawnienie (art. 86 ust. 13). Poprawkę, o której mówi się wcześniej można zadeklarować nie później niż w ciągu 5 lat, naliczając od początku roku, kiedy wystąpiło prawo do pomniejszenia podatku należytego. Zobacz też:
Rozliczanie delegacji Rozwiązanie umowy na czas określony Rozwiązanie umowy zlecenia