Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma prawo zawiesić jej wykonywanie na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Okres zawieszenia działalności rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku lub z dniem wskazanym we wniosku. W tym czasie przedsiębiorca ma określone prawa i obowiązki:

  • prawo wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • prawo przyjmowania należności lub obowiązek regulowania zobowiązań sprzed okresu zawieszenia działalności,
  • prawo zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia,
  • prawo lub obowiązek uczestniczenia w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych ze sprawami sprzed zawieszenia działalności,
  • prawo uzyskiwania dochodów niepochodzących z przedmiotowej działalności gospodarczej,
  • obowiązek poddania się kontroli państwowej.

Podatek od towarów i usług

Podatnik VAT, który zawiesza wykonywanie działalności gospodarczej jest zwolniony z płacenia podatku VAT i składania deklaracji VAT. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca uzyskuje przychód związany z regulacją należności za utrzymanie firmy. Po okresie zawieszenia działalności, podatnicy mają obowiązek wpłacać zaliczki na zasadach sprzed zawieszenia działalności. Podatek od uzyskanego dochodu należy rozliczyć podczas płacenia pierwszej zaliczki po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Koszty poniesione w czasie zawieszenia wykonywania działalności również należy uwzględnić przy wpłacie pierwszej zaliczki na podatek po okresie zawieszenia działalności.

Wznowienie działalności

Przedsiębiorca, który zadecyduje o wznowieniu działalności gospodarczej, musi zgłosić ten fakt do organu ewidencyjnego. Brak takiego zgłoszenia przed upływem okresu zawieszenia działalności jest przesłanką do wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji działalności gospodarczej. Wcześniej jednak przedsiębiorca otrzymuje pisemne wezwanie z wyznaczonym terminem złożenia wniosku o wznowienie działalności gospodarczej. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie złoży wniosku, zostaje wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej. Od tej decyzji istnieje możliwość odwołania się do samorządowego kolegium odwoławczego w ciągu 14 dni. Jeżeli odwołanie nie zostanie rozpatrzone, pozostaje złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.