Uchwalona przez Sejm oraz podpisana przez prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza szereg zmian, które przyczynią się do zmniejszenia formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej.

Możemy wyróżnić dwie podstawowe zmiany, które wchodzą w życie z dniem 17 stycznia 2013 r.:

  • skrócenie okresu oczekiwania na nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) z 14 do 3 dni. Okres ten liczyć się będzie od  dnia wpływu poprawnego zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego;
  • zniesienie obowiązku informowania na piśmie w terminie do 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Inspekcje te będą informacje czerpać bezpośrednio z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).