Opłata skarbowa nazywana inaczej opłatą stemplową stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, dokonywane w sprawach indywidualnych. Kiedy jest stosowana? Czynności, za które pobierana jest opłata obejmują dokonanie czynności urzędowych: - zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, - dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy), - czynności urzędowe wykonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, - zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, - podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, - dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela, - weksle
Natomiast opłacie skarbowej nie podlega: a) wykonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa czy prokury a też odpisy, wypisy i kopie dokumentów dotyczących, np.: - nabycia obywatelstwa polskiego i stwierdzenia jego posiadania (w drodze repatriacji), - ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, rent i ulg dla żołnierzy niezawodowych, ich rodzin oraz osób niepełnosprawnych w tym kombatantów, - nadania statusu uchodźcy i udzielenia azylu, - pobytu na terytorium RP obywateli państw Unii Europejskiej, - szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia, - świadczeń socjalnych, - kwestii alimentacyjnych, kurateli, przysposobienia b) wykonanie czynności urzędowej i wydanie dokumentów w zagadnieniach dotyczących: - wydania zezwolenia na podjęcie działań związanych z ochroną środowiska, - płatności dla producentów rolnych, - zmiany czy też ustalenia pisowni nazwiska i imienia osób, którym zmienione je bezprawnie, - budownictwa mieszkalnego, - wykonania w/w czynności przez agencje w ramach Wspólnej Polityki Rolnej c) wykonania czynności urzędowych, które podlegają innym odrębnym opłatom publicznoprawnym lub są z nich zwolnione Jest kilka możliwych sposobów zapłaty opłaty skarbowej: - poprzez wniesienie podania na papierze stemplowym, - gotówką w kasie urzędu, - poprzez opatrzenie podania znakami opłaty skarbowej, - bezgotówkowo przelewem na konto właściwego urzędu
  Wysokość podstawowych opłat skarbowych: - decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi - 505 zł, - potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego - 170 zł, - pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł, - sporządzenie aktu urodzenia, zgonu, uznania dziecka - 11 zł, - wydanie duplikatu książeczki wojskowej - 28 zł, - legalizacja dokumentu - 26 zł, - zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł, - przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - 98 zł, - decyzja o zmianie imienia i nazwiska - 37 zł, - dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł, - zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP - 21 zł, - sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – 21 zł, - decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego – 219 zł, - dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych - 110 zł, - ustalenie brzmienia lub pisownia imienia nazwiska - 22 zł Zobacz też:
z brutto na netto