Każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie mająca osobowości prawnej ma obowiązek płacić składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jakie obowiązki ma płatnik ZUS? Płatnik ZUS ma obowiązek obliczać i pobierać od ubezpieczonego należnych od owego ubezpieczonego składek, obliczenia składek należnych od niego samego oraz wpłacenia ich we właściwym czasie do ZUS. Wraz z wpłacanymi składkami powinien dopełnić obowiązków sprawozdawczych. Do płatników ZUS zalicza się m.in. : - ZUS - w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, jeśli zasiłki te wypłaca Zakład, - jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne i płace przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie - w stosunku do osób pobierających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego oraz poszukiwania nowego zatrudnienia i osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego czy w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, - osoba prowadząca pozarolniczą działalność - w stosunku do współpracowników tej działalności, - powiatowy urząd pracy - w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium, - podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, - ubezpieczony zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne, - ośrodek pomocy społecznej - w stosunku do osób rezygnujących z pracy w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny i wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem czy rodzeństwem, - jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, - pracownik, który na podstawie art. 109 rozporządzenia 574/72 przejął obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne., - pracodawca- w stosunku do zatrudnionych, - wójt, burmistrz czy prezydent miasta - w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych Zobacz też:
Odwrotne obciążenie